ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

ПО ТЕКСТИЛ И БАГРИЛА”

ХТМУ - СОФИЯ


Акредитирана по БДС EN ISO 17025

Сертификат на ИА БСА № 141 ЛИ от 6.01.2020 г. валиден до 31.07.2022 г.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА


ИЗПИТВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ


АДРЕС: 1756 София, бул. Кл. Охридски 8, ХТМУ , сгр. А, каб. 308, 348

Лица за контакти:

Ръководител: Зам. Ръководител:

инж. Гергана Икова инж. Владимир Ганчев

тел./факс 02/862 30 66; тел. 02/8163 261 тел. 02/8163 268

GSM +359 888 554568 GSM +359 885 702663

Е - mail ikova@uctm.edu E – mail vkg@uctm.edu


ИЗПИТВАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО БДС EN ISO И БДС СТАНДАРТИ.