Теоретична механика

 

Теоретичната механика е наука за общите закони на механичните движения и равновесието на материалните обекти, както и за възникващите при това механични взаимодействия между тях.

 

 

              

 

Според характера на разглежданите задачи Теоретичната механика се подразделя обикновено на Статика, Кинематика и Динамика.

 

 

 

 

  Статика

 

В Статиката се разглеждат въпросите за еквивалентност на различни системи сили, приложени върху материалните обекти, т.е. въпросите за замяна на дадена система сили с друга такава, като механичното въздействие върху тялото да остава еднакво. Наред с това статиката дава необходимите и достатъчни условия за равновесие на различните видове системи сили, приложени върху материалните обекти.

 

 

 

 

  Кинемаматика

 

В Кинематиката се разглеждат общите геометрични свойства на механичното движение на материалните обекти независимо от силите, които им действат.

 

 

 

 

  Динамика

 

В Динамиката се изучават общите закони на механичните движения на материалните обекти във връзка със силите, които ги пораждат.

 

 

 

 

   Теория по теми

 

   Задачи по теми

 

   Тестове

 

   Литература

 

   Речници

 

   Връзки

 

   Други материали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

                             


Copyright © 2006 www.vlam.bg