ПОКАНА

Уважаеми колеги, на 14.11.2014 година ще се честват:
60 години
обучение по „Целулоза, Хартия и опаковки“
25 години
обучение по „Технология на полиграфията“

Имаме удоволствието да Ви поканим на:
Тържественото събрание в зала „Проф. д-р Асен Златаров“ от 11.00 часа
и Тържествения обяд в Парк-хотел „Москва“ от 13.00 часа - куверт 30 лева*

Обръщаме се към предприятията и нашите възпитаници с молба за спонсориране на обучението на бъдещите специалисти в целулозно-хартиената и полиграфичната промишленост.

* Заплащането може да бъде извършено чрез куриер, с пощенски запис и на място в университета.
За допълнителна информация:  02 8163 232

Разчитаме на Вашата подкрепа!

Катедра "Целулоза, хартия и полиграфия"

Катедра "Целулоза, хартия и полиграфия" към факултета по "Химични технологии" води началото си от 1954 г. Основните направления за обучение и научно-изследователската дейност в катедрата са: химия и структура на растителните тъкани; химия и технология на влакнестите материали; химия и технология на хартията; технология на опаковките; полиграфия.

Катедрата е единственото място в страната, където се подготвят инженерни кадри за целулозно-хартиеното, опаковъчното и полиграфичното производства обособени в три специалности:
"Целулоза, хартия и опаковки", "Технология на полиграфията" и „Биоенергийни технологии и биопродукти”.

Катедрата обучава студенти в образователно-квалификационни степени: бакалавър – срок на обучение 4 години; магистър – срок на обучение 1,5 години. Получавана квалификация: инженер-химик. Обучението по специалността може да продължи и в образователна и научна степен доктор – срок на обучение 3 години.

Учебният процес се осъществява от 14 преподаватели: 8 доценти, 1 ст.н.сътрудник, 3 асистенти, 2 инженери. Наред с учебната дейност в катедрата се провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, които са предпоставка за разработване на нови технологии и продукти, внедряващи се в различни промишлени отрасли – производство на целулоза, хартия, опаковки, биоетанол. Широкият спектър от познания и умения, които завършилитетази специалност инженер-химици получават, им дава възможност да бъдат конкурентноспособни, да заемат различни длъжности и да се реализират като добри специалисти в целулозно-хартиената и опаковъчна индустрия. Усилията на преподавателите днес са насочени към адаптирането на обучаваните специалисти за работа в условията на конкуренция в Европейската общност. 

Subscribe to Катедра "Целулоза, хартия и полиграфия" RSS