История

Submitted by stanislav on Fri, 09/18/2015 - 10:11

Катедра „Обща и неорганична химия” е създадена през 1945 г. от проф. д-р Никола Коларов като основно научно звено на отдела по Индустриална химия на тогавашната Държавна Политехника. През дългогодишната си история катедрата се е наложила с постижения от научен и приложен характер, а също така и като важен фундамент при обучението на студенти. В катедра „Обща и неорганична химия” се обучават всички приети в ХТМУ курсисти, тъй като тук се поставят теоретичните основи на общохимичната им подготовка. Получените знания по Обща и неорганична химия са необходими при изучаването на други основополагащи дисциплини като Аналитична и Органична химия, Физикохимия, както и редица технологични дисциплини.

Съществена част от дейността на катедрата се заема от обучението на студентите. В катедрата ежегодно се обучават около 1400 студенти от първи и втори курс от преподаватели с дългогодишен опит по дисциплините: „Неорганична химия I част” и „Неорганична химия II част”, „Обща химия”, „Неорганична химия” с преподаване на немски и френски език, Стехиометрични изчисления и лабораторни упражнения. Разработени са 36 нови учебни програми за различни лекционни курсове, предназначени за химици-неорганици и органици както и за инженер-металурзи и икономисти. В помощ на изпълнението на тези програми са издадени 15 учебници и учебни помагала.

Успоредно с преподавателската дейност в катедрата се извършва подготовката на докторанти - 35 и значителна научно-изследователска дейност. През годините неуморно се работи по следните направления:

- синтез, структура и свойства на неорганични съединения;

- химия на екстракционните процеси и на координационните съединения;

- синтез и свойства на материали за електрониката.

По тези тематики са публикувани над 480 статии в български и международни списания, имаме над 1700 цитирания. Участвали сме в над 80 научни конференции с постерии и доклади в редица български градове, а също и в Цюрих, Мюнхен, Будапеща, Осло, Токио, Барселона, Щутгарт, Охрид и др.

Като акцент в научно-изследователската дейност може да се изведе работата по научно-приложните проекти. Разработени са 84 проекта с различно финансиране. Много от тези проекти завършват с полупромишлени изпитания, а някои от тях са внедрени в редовно производство в МК „Кремиковци“, ФХ „Красная звезда“, ЕнерСис АД, Химпродукт АД и др. Имаме регистрирани 35 патента. Характерна черта на научно-изследователската дейност на катедрата е активното включване на млади научни работници - 18, докторанти - 35, студенти - 41 и дипломанти - 53 в изследователски проекти, както и сътрудничество с колективи от други катедри на Университета, БАН, ХФ и ФФ на СУ, ТУ, МХТИ „Менделеев“, Политехниката в Лодз - Полша, Дрезденския Технически Университет, университетите в Зиген, Мюнхен, Магдебург, Виена, Монпелие, Прага.

Историята на катедра „Обща и неорганична химия” и натрупаният опит показват, че тя е необходимо и важно звено във висшето химическо образование и нейният колектив ще направи възможното да изпълни с чест тази мисия.