Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
The project is implemented under the scheme BG051PO001-3.3.06 "Support for the development of PhD students, post graduate students and young scientists" with the financial support of Operational Programme "Human Resources Development", co-financed by the European Social Fund of the European Union.


Project Manager:
Assoc Prof. PhD Nina Penkova
 

Period of the project:
October 4, 2012 - October 4, 2014

Welcome!

This website provides information on the project BG051PO001-3.3.06-0014 "Center of mathematical modeling and computer simulation for training and development of young researchers" developed UCTM - Sofia.

E-journal
EUROPEAN SOCIAL FUND, OPERATIONAL PROGRAMME "HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT"
UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND METALLURGY
PROJECT: BG051PO001-3.3.06-0014
"Center of mathematical modeling and computer simulation for training and development of young researchers"
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
Site map     Contacts           BG   ENG