Резюмета

Submitted by stanislav on Wed, 04/12/2017 - 08:45

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕЗЮМЕТАТА

Резюметата трябва да бъдат оформени съгласно изискванията в приложената апликационна форма, която може да бъде изтеглена ТУК и да бъдат изпратени до 29.03.2019г. на e-mailposter_ses@uctm.edu при спазване на изискванията за формиране на името на файла.

Резюмета, по-дълги от една страница (вкл. заглавие, принадлежност, текст и автор за кореспонденция) и чиито имена на файловете със заявките не са оформени съгласно описаните изисквания няма да бъдат разглеждани.

 

Такса за участници от други научни институции - 30 лв.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ИМЕТО НА ФАЙЛА, СЪДЪРЖАЩ ЗАЯВКАТА И РЕЗЮМЕТО

 

Името на файла трябва да включва следните компоненти:

  • тематично направление;

  • факултет;

  • Фамилно име и инициали на първото и второ име на водещия автор.

 

Пример:

1FHT_Ivanov_G_G 

Това е файл със заявка в секция 1, изработен е във ФХТ от Георги Георгиев Ivanov.

Факултетите и департаментите се изписват съкратено на латиница по следния начин:

 

 


 

Факултет

АБРЕВИАТУРА

ФХТ

FHT

ФХСИ

FHSI

ФММ

FMM

 

 

Файлове с имена на заявките, които не са оформени съгласно описаните изисквания няма да бъдат разглеждани.


 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Секция 1 ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Резюмета

Секция 2 ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ И ЕЛЕКТРОХИМИЯ Резюмета

Секция 3 БИОТЕХНОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ Резюмета

Секция 4 МЕТАЛУРГИЯ Резюмета

Секция 5 МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ Резюмета

Секция 6 АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Резюмета

Секция 7 ХИМИЧНИ НАУКИ Резюмета

Секция 8 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ Резюмета

Секция 9 ИКОНОМИКА И ОБУЧЕНИЕ Резюмета

 

СБОРНИК С РЕЗЮМЕТА