История

 

Катедра “Процеси и апарати в химическата промишленост” е основана през 1963 г в бившия Висш Химикотехнологичен Институт от проф.Димитър Еленков. Преподавателите от катедрата осигуряват обучението на студентите от института по базовата дисциплина “Процеси и апарати в химическата промишленост”. От 1982 г катедрата е преименувана в “Инженерна химия”. По същото време “Химичното инженерство” е прието в генералния план на висшето образование в България, като специалност. През 1992 г се откриват две специалности с преподаване на чужди езици: “Химично инженерство” с преподаване на немски език и “Индустриална химия” с преподаване на френски език, в които обучението след втори курс се осигурява предимно от преподаватели от катедрата. Всички обучавани в чуждоезиковите специалности имат възможност да проведат стаж в Германия или Франция. Голяма част от тях изработват и защитават дипломните си работи в немски и френски университети. Студентите, завършили специалността “Химично инженерство” с преподаване на немски език получават двойни дипломи, признати изцяло в Германия, а тези, завършили специалността с преподаване на френски език получават дипломи, придружени с френски сертификат, които са конвертируеми във всички страни – членки на Агенцията по франкофонско обучение AUF.

Специалността “Химично инженерство” дава фундаментални знания за преносните процеси (пренос на количество движение, топлина и маса), за моделирането и мащабирането на основни технологични процеси, за създаване и оптимизиране на технологични схеми, както и за контрол и симулация на химикотехнологични и биотехнологични процеси. Този широк спектър на получаваните знания дава възможност на студентите, завършили специалността “Химично инженерство” да работят в различни клонове на химическата, металургичната и биотехнологичната промишленост.

Инженерите, завършили специалността намират призванието си в индустрията: проектиране и строеж на нови промишлени инсталации, оптимизиране работата на действащи; в разработване на научно-приложни теми, значими за промишлената практика, могат да упражняват консултантска, търговска и маркетингова дейност и др.

Завършили нашата специалност работят в правителствени структури, в техническата администрация, в университети и научно-изследователски институти и специализирани звена. Те могат да извършват и свободна инженерна практика, работейки като експерти, консултанти на промишлени предприятия или в патентната дейност. Много от тях решават да продължат обучението си в трета степен, като разработят докторска работа. В момента в катедрата се разработват 8 докторски работи.

Обучението в катедрата се осигурява от висококвалифицирани преподаватели: 3 професори, 9 доценти, 4 гл.асистенти, 1 ст. асистент, 3 асистенти и 7 хонорувани преподаватели. Преподавателите от катедрата четат лекции не само в нашия университет. Те са канени като гост-преподаватели в различни престижни чужди университети във Франция, Германия, Испания, Португалия, Испания, Молдова и др. Те са не само преподаватели, но и изявени научни работници, написали стотици публикации в престижни научни издания у нас и в чужбина.

По специалността “Химично инженерство” се подготвят студенти в образователно-квалификационни степени:


 

  • бакалавър – срок на обучение 4 години;

  • магистър – срок на обучение 1.5 години


 

Завършилите специалността “Индустриална химия” с преподаване на френски език получават директно образователно-квалификационната степен магистър.