ХТМУ - София
Катедра Приложна механика
НАЧАЛО

Добре дошли в страницата на

  катедра "Приложна Механика"

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
бул. "Климент Охридски" № 8, 1756 София

телефони: (+359 2) 81 63 466;  81 63 471      факс: (+359 2) 868 54 88
© 2008-2018  Department of Applied Mechanics - UCTM, Sofia


Created by   J. Javorova

 
Катедра Приложна Механика      на ХТМУ е основана през 1953 год. Води активна
дейност в няколко научно-изследователски направления и осигурява
висококачествен учебен процес по множество учебни дисциплини във всички
степени на висшето образование. В катедра      работят 15 щатни служители
(2015), тринадесет от които са преподаватели, а двама - учебно-помощен персонал.
Годишно се обучават над 1500 студенти във фундаментални дисциплини като
Основи на конструирането и CAD, Техническа механика, Теоретична механика,
водят се и специализирани курсове за магистри и докторанти. За последните
години над 15 докторанти са разработили (разработват) своите PhD дисертации по
тематики от научните направления в катедрата. Лабораториите на       са
оборудвани със стандартни и специфични машини, съоръжения, установки,
измервателни уреди, сървър, компютри и др. По линия на научно-изследователската
си дейност, Катедрата поддържа активно сътрудничество с български и европейски
изследователски институти и фирми. Завършени са множество изследователски
проекти, финансирани от НИС при ХТМУ, национални и международни програми за
научни изследвания, а нови проекти се разработват и понастоящем. Научните
постижения на       биват регулярно публикувани в Научните списания на ХТМУ. Най-
съществените резултати от научната дейност на преподавателите в       се
появяват редовно като публикации в специализирани научни списания и в сборници
от авторитетни национални и международни конференции и конгреси.
Катедра Приложна Механика
    ХТМУ  София
Контакти
Начало
Карта на сайта
Съпротивление на материалите, Машинознание и Машинни елементи;