. " " 8

1756 .:      02/ 81 63 379         . - . ,  

.:      02/ 81 63 161         . ,

:     02/ 868 54 88

-mail:    nina_ir@mail.bg
                                               


              BG   ENG
,
.
.
,
, .

  2012 - 2014   -

             
, " "E-journal
,

: BG051PO001-3.3.06-0014
" "