Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Настоящият сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Химикотехнологичен и металургичен университет
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия сайт, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция
на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.

©  2012 - 2014   ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

             
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"Тема: "Докторантурата като старт на моята професионална кариера"

Дата и място на провеждане - 16 май 2013 г. в зала 424, сгр. А на ХТМУ - София
E-journal
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОЕКТ: BG051PO001-3.3.06-0014
"Център по математично моделиране и компютърна симулация за подготовка и развитие на млади изследователи"

Презентации на участници от целевата група, докладвали на семинараинж. Елена Тодорова - докторант в катедра “Технология на силикатите"
презентация на доклада


инж. Мариела Димитрова - докторант в катедра "Технология на силикатите"
презентация на доклада


инж. Нина Великова - докторант в катедра "Технология на силикатите"
презентация на доклада


инж. Силвия Пехливанова - докторант в катедра "Физика"
презентация на доклада


гл. ас. инж. Владислава Иванова - докторант в катедра “Физика”
презентация на доклада


ас. инж. Калоян Христов  - млад учен от катедра "Технология на силикатите“
презентация на доклада