Преподавани дисциплини

Submitted by stanislav on Thu, 07/02/2015 - 10:22

 

 

 


ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ‘БАКАЛАВЪР’


Дисциплина: АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ

Специалност: Инженерна екология, биотехнологии

Образователна степен: бакалавър

Квалификация: Инженер

I. Хорариум съгласно учебния план- 120 часа

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

III

2 60

2. Упражнения

1 60

3. Форма на контрол

Изпит

   

II. Анотация:

Целите на обучението по дисциплината “Аналитична химия и инструментални методи” за студентите от специалности “Екология” и биотехнологии, степен “Бакалавър” са да се усвоят принципите на основните химични и инструментални аналитични методи, техните характеристики и област на приложение, като се придобият знания и умения за практическото им приложение. За усвояване на дисциплината са необходими познания по неорганична химия, физика, математика и електротехника.

 


 

Дисциплина: АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ

Специалност: : “Металургия” и “Материалознание”

Образователна степен: Бакалавър

Квалификация: Инженер

 

I. ХОРАРИУМ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН - 75 часа

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

III

2 30

2. Упражнения , в т.ч.

лабораторни и семинарни

5 45

3. Форма на контрол

Изпит

   

II. АНОТАЦИЯ

Целите на обучението по дисциплината “Аналитична химия - инструментални методи” за студентите от специалност “Материалознание” степен “БАКАЛАВЪР” са да се усвоят принципите на основните химични и инструментални аналитични методи, техните характеристики и област на приложение, като се придобият знания и умения за практическото им приложение.

За усвояване на дисциплината са необходими познания по неорганична химия, физика, математика и електротехника.


 

Дисциплина: АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ

Специалности: Органични химични технологии (ОХТ)

Неорганични химични технологии (НХТ)

Образователна степен “БАКАЛАВЪР

 

І. Х0РАРИУМ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН - 120 часа

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

III

4 60

2. Упражнения

5 60

3. Форма на контрол

Изпит

   

II. АНОТАЦИЯ

Курсът дава основни теоретични познания и практически умения по количествен химичен анализ. Лекционният курс е изграден върху последователно разглеждане на киселинно-основните, комплексообразувателните, окислително-редукционните и утаечните равновесни реакции, както и приложението им за аналитични цели. Количественият химичен анализ включва титриметричните методи с визуална индикация на аналитичния сигнал и гравиметрията. В лабораторните упражнения, студентите усвояват методите на анализ в протолиметрията, комплексонометрията, йодометрията и перманганатометрията, както и техниката на провеждане на тегловния анализ. Паралелно с практическите умения по количествен анализ, студентите придобиват познания и върху броя на значещите цифри и оценката на грешките на аналитичните резултати.

За изучаване на дисциплината са необходими познания по неорганична химия и физикохимия.


 

Дисциплина: “АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ С ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ”

Специалности: Автоматика и информационни технологии

Индустриален мениджмънт

Образователна степен: Бакалавър

Квалификация: Инженер

 

I. ХОРАРИУМ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН - 75 часа

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

II

3 43

2. Упражнения

4 32

3. Форма на контрол

Изпит

   

II. АНОТАЦИЯ

Чрез учебната дисциплина “Аналитична химия с инструментални методи” студентите от специалностите “АИТ” и “ИМ” получават необходимия минимум от знания и умения в областта на съвременните химични, физикохимични и физични методи за качествен и количествен анализ. Курсът по аналитична химия допринася съществено за изграждане на общо химичната фундаментална подготовка на студентите.

Поради ограничения хорариум и съобразно особеностите на бъдещата специалност на студентите, в лекционния материал е отдадено предпочитание на принципни въпроси, свързани с охарактеризиране на аналитичния процес като процес на обработка на информация, измерване на аналитични сигнали, избор и оценка на методите за анализ от гледна точка на аналитичните им характеристики. Специално внимание се отделя на методите за разделяне и калибриране, на проблемите на химометрията, на възможностите за използване на компютрите в аналитичните методи и автоматизация на химикоаналитичния контрол. Конкретните методи за качествен и количествен анализ, включени в лекционния курс, са разгледани в духа на посочените обединяващи идеи.

Лабораторните упражнения илюстрират лекционния материал. Студентите изработват индивидуални практически задачи от химичния и физикохимичен анализи, целящи да се запознаят с лабораторната техника и основните методи на химико-аналитичен контрол.

Входящи връзки: За пълноценно усвояване на предлагания учебен материал са необходими знания по неорганична химия, физика, физикохимия, математика и информатика. За съжаление дисциплините неорганична химия и физика се преподават паралелно с химикоаналитичните измервания през същия учебен семестър, а физикохимия в следващия. Това затруднява изключително много разбирането и усвояването на теорията и експеримента на аналитичните методи.


 

Дисциплина: “ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ НА АНАЛИТИЧНАТА ХИМИЯ”

Специалности: Органични химични технологии (ОХТ)

Неорганични химични технологии (НХТ)

Образователна степен “БАКАЛАВЪР”


 

I. Хорариум съгласно учебния план - 75 часа

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

VI

2 30

2. Упражнения

4 45

3. Форма на контрол

Изпит

   

II. Анотация:

Курсът дава обща представа за методите за химичен анализ с инструментална детекция на аналитичния сигнал. Той е естествено продължение на курса по аналитична химия. Целта на курса е студентите да получат информация за спектрометричните, електрохимични и комбинирани методи (за разделяне и определяне), които се използват в химичните технологии и биотехнологиите. Лабораторните упражнения са индивидуални, като се провеждат в специализирани лаборатории на катедрата. За изучаване на дисциплината е необходимо да са завършили курсове по аналитична химия, физика, физикохимия и математика.

 


 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ‘МАГИСТЪР’

Дисциплина: АНАЛИЗ НА ЧИСТИ ВЕЩЕСТВА

Направление: Химични технологии; Общо инженерство; Биотехнология; Електротехника; електроника и автоматика; Металургия; Материали и материалознание

Образователна степен: “МАГИСТЪР”


 

I. ХОРАРИУМ

 

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

I

2 20

2. Упражнения

(4+2х3) 10

3. Форма на контрол

Изпит

Общ хорариум - 30 часа

II. АНОТАЦИЯ

Целта на дисциплината е да затвърди, разшири и задълбочи познанията на методите, използвани за анализ на чисти вещества. Изучават се методите, характеризиращи се с висока чувствителност и селективност. Специално внимание се отделя на методите за концентриране при анализ на следи, както и на избора на аналитичен метод


 

Дисциплина: ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ

Направление: Химични технологии

Образователна степен: “МАГИСТЪР’


I. ХОРАРИУМ

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

I

2 20

2. Упражнения

(4+2х3– 10

3. Форма на контрол

Изпит

Общ хорариум - 30 часа

II. АНОТАЦИЯ

Целта на дисциплината е да затвърди и разшири познанията на студентите по инструментални методи. Ще бъдат разгледани и сравнени аналитичните характеристики на повечето от методите, използвани за качествен и количествен компонентен анализ, както и на някои методи, намерили приложение в Локално-разпределителната Аналитика. Специално внимание се обръща на избора на аналитичен метод при решаване на аналитичен проблем.

 


 

Дисциплина: СПЕКТРОСКОПСКИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛИ С ВИСОКА ЧИСТОТА

Специалност: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователна степен “МАГИСТЪР”

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР ПО ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

 

I. ХОРАРИУМ

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

II

2 20

2. Упражнения

4 + 3 + 3 10

3. Форма на контрол

Изпит

Общ хорариум - 30 часа

II. АНОТАЦИЯ

Целта на настоящата дисциплина е да се запознаят студентите със съвременните методи за аналитичен контрол на чисти и особено чисти материали за електрониката. Методите са групирани според начина на проявяване на аналитичния сигнал. Акцентът е поставен върху особеностите на практическото им приложение за аналитичен контрол на полупроводникови материали, тънки слоеве, както и за анализ на повърхности, локален- и микроанализ. Специално внимание е отделено на проблемите при анализ на следи и средствата за разрешаването им.

Лабораторните упражнения илюстрират методите, прилагани най-често за анализ на полупроводникови материали и вещества с висока степен на чистота. Основната част от упражненията ще бъдат провеждани с апаратура с автоматизирано управление. За целта се предвижда да се използва материалната база на катедра “Аналитична химия”, Централната научно-изследователска лаборатория.

 


 

Дисциплина: ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ

Специалност: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

Образователна степен “МАГИСТЪР”

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИЯ


І. Хорариум

Вид занятие

Семестър

Хорариум (часа)

1. Лекции

II

3 30

2. Упражнения

3 15

3. Форма на контрол

Изпит

Общ хорариум - 45 часа

ІІ. Анотация

Целта на дисциплината е студентите- магистри да усвоят основните принципи на химичните и инструменталните методи, прилагани за определяне на химичния състав на материали на метална основа, полимери, керамични и полупроводникови елементи.

Упражненията илюстрират някои от методите.


 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ‘ДОКТОР’

 

Дисциплина: СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Научна и образователна степен: Доктор


І.ХОРАРИУМ – 30 ч. лекции.

ІІ.АНОТАЦИЯ

Цел на настоящата дисциплина е запознаване на докторантите с възможностите на инструменталните методи за извършване на научни изследвания и решаване на проблеми, свързани с идентифициране на веществата, определяне на тяхната структура и количествен състав, изследване на химични равновесия и др. Методите са изложени систематизирано, като за основа е послужил начинът на възникване на аналитичния сигнал – източник на информация за качествения и количествен състав на изследваните обекти.