Преподаватели

Submitted by stanislav on Wed, 07/01/2015 - 15:40
Picture2

 

доц. д-р инж. Андриана Риск Сурлева
 

Образование: инженер-химик, магистър -1994 ХТМУ; доктор по аналитична химия -2010г., ХТМУ
 

Звание: асистент по аналитична химия – 2000, ХМТУ

старши асистент – 2004, ХТМУ

главен асистент – 2010, ХТМУ

доцент – 2015, ХТМУ

ръководител катедра „Аналитична химия“ от 2015 до сега 

директор на Департмент по наука, Североказахтсанки университет, „Манаш Козъйбаев“ Петропавловск, Казахстан 09-12. 2017 

експерт проектна дейност Западноказахстански медицински университет, Актобе, Казахстан, 2018-2020г.

 

 Съавтор на 4 учебни помагала, над 50 научни публикации и 1 патент. H-index – 7 Scopus, 11 Google Scholar

Научни интереси: обекториентирани изследвания, верифициране и валидиране на аналитични методи, спектрометрични методи за анализ, електрохимични методи за анализ и синтез на нови материали, химични сензори за екологични замърсители, анализ и диагностика на аграрни почви, екологичен контрол, поточно-инжекционен анализ, аналитичен контрол в индустрията, разработване на нови материали, оползотворяване на отпадъци

Лекционни курсове: „Аналитична химия“, „Инструментални методи на аналитичната химия“ за специалности от професионални направления „Химични технологии“ и „Химично инженерство“, „Analytical chemistry”- специалност „Металургия“с преподаване на английски език, « Méthodes instrumentales danalyse chimique » , « Chimie analytique »- специалност „Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език.


 

CV; научни статии,

Image4

доц. д-р инж. Стела Иванова Георгиева


 

Образование: инженер-химик, бакалавър по органичен синтез -2002,ХТМУ; магистър по фин органичен синтез-2004г., ХТМУ

 

Звание: асистент по аналитична химия – 2003, ХМТУ

старши асистент – 2006, ХТМУ.

главен асистент – 2010, ХТМУ.

доцент в научна област 4.2 Химически науки (Аналитична химия)– 2020-, ХТМУ.

 

Съавтор на 3 учебни помагала и над 50 научни публикации. Участник в над 13 вътрешно университетски научни проекта, 7 към НФНИ и 3 по „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”. Ръководител на международен проект в тематична област: „Нанотех-нологии“ по програма SEA-EUROPE JFS, Horizon 2020 (5th Joint Call For Proposals of Science And Technology (S&T))

 

https://www.researchgate.net/profile/Stela-Georgieva

https://scholar.google.com/citations?user=kCIgGtMAAAAJ&hl=en

 

Научни интереси: аналитична химия, електрохимия (волтамперометрия, потенциометрия), свръхпроводими материали

CV; научни статии, проекти и постерни участия

 

 

Image3

гл. ас. д-р инж. Латинка Владимирова

 

Образование: магистър по добив на черни метали-1992, ХТМУ

Доктор по аналитична химия -2001, ХТМУ

 Звание: гл.ас. по аналитична химия – 2002, ХМТУ

 Съавтор на 2 учебни помагала и 10 научни публикации.

Лекционни курсове: “Аналитична химия и инструментални методи” за образователна степен “бакалавър”, “Аналитична химия” за образователна степен ‘специалист”

Семинарни и лабораторни курсове: аналитична химия; спектрални методи за анализ

Image5

 

гл. ас. Анна Маринова

 

Образование: магистър по химична технология на дървесината-1983, ХТМУ

 

Звание: гл.ас. по аналитична химия – 2000, ХМТУ

 

Съавтор на 3 учебни помагала и 11 научни публикации.

Семинарни и лабораторни курсове: аналитична химия; спектрални методи за анализ

Научни интереси: молекулна спектрометрия във видимата и UV-област на спектъра; образуване и изследване на комплекси

гл.ас. д-р инж Даря Илиева

Образование: инж. магистър по направление 5.6 „Материали и материалознание“, ХТМУ 2004

Доктор в научно направление направление 5.10. Химични технологии - 2012, ХТМУ

Звание: гл.ас. по аналитична химия – 2017, ХМТУ

 

Лекционни курсове:

Аналитична химия с инструментални методи”, ОКС бакалавър,

Контрол на качеството в химичния анализ“, ОКС бакалавър,

Валидиране и верифициране на методи за анализ“, ОКС магистър, Приложна аналитика

Съвременни спектрални методи за изпитване “, ОКС магистър, Приложна аналитика;

Методи за анализ на вещества и материали“, ОКС магистър, Материалознание


 

Научни интереси: спектрални методи за анализ, ICP-OES, пробоподготовка, валидиране

гл ас. д-р инж. Теменужка Христова Радойкова

 

Образование: инженер-химик, магистър -2001 ХТМУ;

доктор в научно направление направление 5.10 Химични технологии- 2011г., ХТМУ
 

Звание: асистент, Централна научно-изследователска лаборатория, ХМТУ – 2010-2011 г.

главен асистент, Централна научно-изследователска лаборатория, ХМТУ – 2011-2020 г.

Ръководител акредитирана лаборатория ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „ЕКОТЕСТ“ ПРИ ЦНИЛ-ХТМУ- 2019 г.

главен асистент, Катедра Аналитична Химия, ХМТУ – 2020 г.

 Съавтор на 26 научни публикации.

Научни интереси: дейности, свързани с хроматографски анализ ; оползотворяване на отпадна биомаса;

Лекционни курсове: Анализ на функционални материали , Етапи на аналитичния контрол в химичните и металургичните технологии