Преподаватели

Submitted by stanislav on Wed, 07/01/2015 - 15:40

 

Image1

 

Доц. д-р инж. Латинка Славеева Костадинова

 

Образование: магистър по химични технологии на кожите, 1972, ХТМУ

доктор по аналитична химия, 1982, БАН

Научно звание: доцент по аналитична химия, 2000, ХТМУ

 

Ръководител катедра „Аналитична химия” от 2012г. до момента.

 

Съавтор на две учебни помагала и на 42 научни публикации.


Лекционни курсове:

Аналитична химия” и „Инструментални методи на аналитичната химия” за образователна степен бакалавър;

Анализ на чисти вещества”, “Инструментални методи за анализ на материали” за образователна степен магистър;

 

Научни интереси: аналитична химия, електроаналитична химия, спектрофотометрия, анализ на кожи и технологични разтвори

Picture2

 

доц. д-р инж. Андриана Риск Сурлева
 

Образование: инженер-химик, магистър -1994 ХТМУ; доктор по аналитична химия -2010г., ХТМУ
 

Звание: асистент по аналитична химия – 2000, ХМТУ

старши асистент – 2004, ХТМУ

главен асистент – 2010, ХТМУ

доцент – 2015, ХТМУ
 

Съавтор на 4 учебни помагала, над 28 научни публикации и 1 патент.

Научни интереси: електрохимични методи за анализ и синтез на нови материали, химични сензори за екологични замърсители
 

Лекционни курсове: „Аналитична химия“, „Инструментални методи на аналитичната химия“ за специалности от професионални направления „Химични технологии“ и „Химично инженерство“, „Analytical chemistry”- специалност „Металургия“с преподаване на английски език, « Méthodes instrumentales danalyse chimique » , « Chmie analytique »- специалност „Химично и биохимично инженерство с преподаване на френски език
 

Научни интереси: химични сензори, екологичен контрол, поточно-инжекционен анализ, аналитичен контрол в индустрията..
 

CV; научни статии, проекти и постерни участия

Image3

 

Гл. ас. д-р инж. Латинка Владимирова

 

Образование: магистър по добив на черни метали-1992, ХТМУ

Доктор по аналитична химия -2001, ХТМУ

 

Звание: гл.ас. по аналитична химия – 2002, ХМТУ

 

Съавтор на 2 учебни помагала и 10 научни публикации.

Лекционни курсове: “Аналитична химия и инструментални методи” за образователна степен “бакалавър”, “Аналитична химия” за образователна степен ‘специалист”

Семинарни и лабораторни курсове: аналитична химия; спектрални методи за анализ

Image4

Гл. ас. д-р инж. Стела Иванова Георгиева


 

Образование: инженер-химик, бакалавър по органичен синтез -2002,ХТМУ; магистър по фин органичен синтез-2004г., ХТМУ

 

Звание: асистент по аналитична химия – 2003, ХМТУ

старши асистент – 2006, ХТМУ.

Главен асистент – 2010, ХТМУ.

 

Съавтор на 3 учебни помагала и над 15 научни публикации. Уастник в над 7 вътрешно университетски научни проекта, 3 към МОН и 2 по „Оперативна програма Развитие на човешките ресурси”

 

Семинарни и лабораторни курсове: аналитична химия; електрохимични методи за анализ

 

Научни интереси: аналитична химия, електрохимия (волтамперометрия, потенциометрия), свръхпроводими материали

CV; научни статии, проекти и постерни участия

Image5

 

Гл. ас. Анна Маринова

 

Образование: магистър по химична технология на дървесината-1983, ХТМУ

 

Звание: гл.ас. по аналитична химия – 2000, ХМТУ

 

Съавтор на 3 учебни помагала и 11 научни публикации.

Семинарни и лабораторни курсове: аналитична химия; спектрални методи за анализ

Научни интереси: молекулна спектрометрия във видимата и UV-област на спектъра; образуване и изследване на комплекси

Image6

 

Гл. ас. Лилия Николова

 

Хонорувани преподаватели:

 

маг. Петя Атанасова – химик ЦНИЛ, ХТМУ

д-р Даря Илиева – ЦНИЛ, ХТМУ

 

Гост-преподаватели:

 

Image7

 

Доц. д-р инж. Цветанка Кръстева Неделчева

 

Образование: магистър по органичен синтез, 1969, ХТМУ

доктор по аналитична химия, 1976, ХТМУ

Научно звание: доцент по аналитична химия, 1996, ХТМУ

Ръководител катедра „Аналитична химия” от 2003 до 2012г.

Автор на учебник по аналитична химия и съавтор на две учебни помагала. Съавтор на над 50 научни публикации.

Лекционни курсове: „Аналитична химия” и „Инструментални методи на аналитичната химия” за образователна степен бакалавър;

Анализ на чисти вещества”, „Инструментални методи”, „Инструментални методи за анализ на материали”, „Химичен състав на вещества и материали” за образователна степен магистър;

Съвременни инструментални методи в научните изследвания” за научно-образователна степен доктор

Научни интереси: волтамперометрия, електрохимични методи, спектрофотометрия, аналитична химия, свръхпроводими

Image8

 

доц. д-р Тинка Колушева

Образование: магистър по биохимия и микробиология, 1975, СУ „Кл. Охридски”

доктор по аналитична химия, 1994, ХТМУ

Научно звание: гл.ас. по аналитична химия, 1996, ХТМУ

Съавтор на две учебни помагала и над 30 научни публикации.

Лекционни курсове: „Аналитична химия” и „Инструментални методи на аналитичната химия” за образователна степен бакалавър;

Научни интереси: аналитична химия, спектрофотометрия, разработване и аналитично приложение на ензимни