Home

атедра „Текстил и кожи” е основана през 1953 с наименованието „Технология на влакнестите материали”. По това време студентите са обучавани по 2 специалности : ‘Технология на текстилното облагородяване” и „Технология на кожарското и кожухарското производство”. За повече от 60 години в катедрата са получили своето висше образование стотици инженери за нуждите на текстилната промишленост, заводите за производство на химични влакна, за кожарските и кожухарски предприятия.