Добре дошли в сайта на катедра

“Информатика”!

Катедра “Програмиране и използване на изчислителни системи” е част от Департамента по физико-математични и технически науки при Химикотехнологичния и металургичен университет в град София. Ръководител на катедрата е доц. д-р Атанас Атанасов.

В катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационните степени “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор”.

Годишно се обучават над 1400 студенти във фундаментални дисциплини като Информатика – I-ва и II-ра част, Интернет информационни системи и бази данни, Визуално програмиране, Обектно ориентирано програмиране, Програмиране на JAVA.

Провежда се обучение за студенти от 3 магистърски чуждоезикови специалности по следните дисциплини:

  • Информатика - за специалност Химично инженерство с преподаване на немски език
  • Експертни системи - за специалност Химично инженерство с преподаване на немски език
  • Информационни технологии - за специалност Материалознание с преподаване на английски език
  • Програмиране на С - за специалност Индустриална химия с преподаване на френски език.
  • Катедрата е акредитирана за обучение на докторанти по научната специалност - 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

    Катедрата поддържа активно сътрудничество с български и европейски изследователски институти и фирми. Завършени са множество изследователски проекти, финансирани от НИС при ХТМУ, национални и международни програми за научни изследвания, а нови проекти се разработват и понастоящем.

    Катедрата разполага с 5 лаборатории, в които се провежда образователна и научно-изследователска дейност.