За нас

Според Закона за висшето образование Студентски съвет (СС) е органа за защита на общите интереси на обучаващите се в университета. Членовете му са представители в Общото събрание на висшето училище. Всеки от тях е избран на квотен принцип, като квотата за студенти от даден факултет зависи от броя на студентите в него.

Финансирането му е от ВУ, а средствата се използват за провеждане на културна, спортна, научна, социална, творческа и международна дейност, за координация и сътрудничество със Студентски съвети и организации в страната и чужбина.

Студентски съвет подпомага студенти в неравностойно положение, като отпуска еднократни помощи;

Членовете на СС участват в:

 • организирането, приемането и класирането на документите за стипендии, отпускани както от ХТМУ по ПМС 90, така и по проект „Студентски стипендии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
 • научната, спортната и масовата дейност на университета;
 • управлението на студентските общежития;

Ръководство


Светослав Цоков /Председател/

Дейността на Студентски съвет /СС/ и Студентски изпълнителен съвет /СИС/ се организира, ръководи и контролира от Председателят на Студентски съвет. Той свиква и ръководи заседанията им, носи финансова и материална отговорност за ресурсите на СС, подготвя и представя семестриални и годишни отчети за дейността и финансовото състояние на организацията. Председателят представлява СС пред Ръководството на университета, държавните институции, правителствени и неправителствени организации и пред обществеността.

При необходимост писмено делегира права на Заместник-председателят, като информира СИС за решението си.

Полина Петрова /Заместник - председател по СБВУ/

Рая Христова /Заместник - председател по УД/

Заместник - председателите организират, ръководят и контролират дейността на постоянната комисия, за която отговарят. Същите свикват и ръководят заседанието на комисията.Подпомагат председателя при организацията, ръководството и контрола на цялостната дейност на СС. Те представляват СС или изпълняват функциите на председателя, когато са упълномощени от него за това. Също така участват в изготвянето на семестриалните отчети и на годишния отчет за дейността на СС.


Секретариат


Симона Симеонова /Секретар на СС/

Секретарят информира членовете на СС и на СИС за датата, часа и мястото на заседанията, протоколира заседанията на СС и СИС и изготвя окончателния протокол след всяко заседание. Той отговаря за архивирането и съхраняването на документацията на СС и СИС и организира, ръководи и контролира дейността на постоянната комисия за връзки с обществеността.


Изпълнителен съвет


Студентски изпълнителен съвет /СИС/ е колективен орган на ръководството, в който се включват Председателят, Заместник-председателите, Секретарят на Студентски съвет /СС/ и по един представител от всеки факултет, избран от Общото събрание на СС.

Председателят на СИС е винаги Председателят на СС. Той свиква и води заседанията на СИС или оправомощява един от Заместник-председателите за това. Събранията се провеждат при присъстващи най-малко половината членове на СИС и решенията са задължителни за всички членове на СС. СИС няма право да взема решения за структурни и кадрови промени, както и за промени в изборните процедури на СС.

Светослав Цоков

Полина Петрова

Рая Христова

Симона Симеонова

Стефан Ангелов

Николета Щаплева

Лилия Гребчева


 • ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

 • ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО

 • ФАКУЛТЕТ ПО МЕТАЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ


Венцислав Баков, Фин органичен синтез.

e-mail:vencobakov@gmail.comАнгелина Терзиева, Докторант.

e-mail:ani_terzieva@abv.bgБожидара Дамянова, Индустриален мениджмънт.

e-mail:baby_boba@abv.bgКатя Пашова, Докторант.

e-mail:katya.pashova@abv.bgКристиан Цветков, Автоматизация и информационни технологии.

e-mail:kpcvd@mail.bgСтела Илиева, Химично и биохимично инженерство с преп. на фр. език.

e-mail:stely1995@abv.bgМоника Иванова, Енергийна и екологична ефективност в металургията.

e-mail:monikaji@abv.bg


 • КОМИСИЯ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
 • КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ ВЪПРОСИ НА УЧАЩИТЕ
 • КОМИСИЯ ПО СПОРТ И МАСОВА ДЕЙНОСТ
 • КОМИСИЯ ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 • КОМИСИЯ ПО СТИПЕНДИИ

Комисия по учебната дейност

Комисията е една от трите основни комисии към Студентски съвет. Заседанията се провеждат на отворени врати и всеки студент има правото да изрази свободно своето мнение, без оглед на факултет, специалност или форма на обучение.

Основна задача на тази комисия е да работи в насока подобряване качеството на образование, предлагано в ХТМУ, като:

 • - прави предложения за въвеждане и/или отмяна на допълнителни учебни дисциплини;
 • - прави предложения за покана на външни преподаватели;
 • - организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техните трудове;
 • - установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
 • - прави предложение за смяна на преподаватели при наличие на подписка на 2/3 от студентите от потока или групата. Ако Факултетен Съвет не приеме решение удовлетворяващо Студентски Съвет, проблема се отнася до Академичен Съвет.

 

Председател на комисията

- Рая Христова

Членове на комисията

- Лилия Гребчева
- Ангелина Терзиева
- Венцислав Баков
- Рефие Шахин

Комисия по социално-битовите въпроси на учащите

ХТМУ разполага с над 1500 легла, намиращи се в блокове № 20,37,42А и 60Б. Те са напълно достатъчни за задоволяване на жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие.

Блокове № 20, 37 и 42 А са предназначени за несемейни студенти. В блок 60 Б, който се състои преди всичко от боксониери и гарсониери, се настаняват семейни учащи се.

Студентските общежития се стопанисват от Дирекция „Студентски общежития“ към Университета, а определянето на условията и реда за ползване и класирането на кандидатите става от Комисия по социално битовите въпроси на учащите се. Членовете на комисията са разпределени в следното съотношение: 30% представители на Дирекцията и 70 % студенти и докторанти.

Цялостната дейност по стопанисването и ползването на общежитията се регламентира от „Наредбата за ползване на студентските общежития и столове“, приета с Постановление на МС и от разработения на тази база „Правилник за управление, стопанисване и ползване на студентските общежития“, приет от Академичния съвет на ХТМУ.

Изработването на Правилника, промените и допълненията към него, определянето на наемите и системата за заплащането им от живущите става с активното участие на Студентски съвет.

Председател на комисията

- Полина Петрова

Членове на комисията

- Моника Иванова
- Боряна Петрова
- Катя Пашова
- Лилия Гребчева

Комисия по спорт и масова дейност

Комисията организира и провежда турнири в различни спортни дисциплини. Занимава се с осъществяването на различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентската общност в ХТМУ като:

- Ден на науката и спорта;

- Да изчистим България;

- Анти СПИН кампания;

- Кампания за борба с хепатит;

- Седмица на първокурсника;

- Дни на кариерно развитие;

- Различни форуми и семинари.

Председател на комисията

- Венцислав Баков

Членове на комисията

- Рефие Шахин
- Моника Иванова
- Ангелина Терзиева
- Надежда Казакова
- Николета Щаплева
- Николай Цветков
- Лилия Райчева
- Стефан Ангелов
- Димитрина Незирова

Комисия по връзки с обществеността

Основната й задача се състои в това да обслужва интересите и нуждите на Студентски съвет и хората, които Съветът представлява, по отношение на комуникацията; да бъде свързващо звено между останалите комисии, студентите и администрацията.

Комисията има за цел да популяризира извън-аудиторни, културни, спортни и социални мероприятия. Разпространява информация за дейностите извършвани от Студентски съвет и Академичното ръководство на ХТМУ. Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентската общност в ХТМУ.Организира и провежда различни мероприятия, свързани с интересите и желанията на студентската общност в ХТМУ. – този текст да отпадне и да се остане само председател, а членовете да се изтрият, т.к. в тази комисия няма да има членове.

Председател на комисията

- Симона Симеонова

Комисия по стипендии

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление №90/26.05.2000 г. на Министерски съвет и критерии и правила, разработени от Комисия, която се назначава в началото на всеки семестър със заповед на Ректора. 50 % от членовете на тази комисия са студенти – членове на Студентски съвет. Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета.

Комисията по стипендиите се ангажира с проверката на документите за кандидатстване за стипендия, информира кандидатите за допуснати грешки при подаването им, изготвя класирането на кандидатствалите студенти, гласува отпускането на парични награди и помощи на студенти от ХТМУ.

Актуална информация, свързана със стипендии, награди и помощи може да получите на тел: 02/8163 143 – Радка Копцева

Председател на комисията за уч. 2015/16 г.

- проф. дхн инж. Санчи Ненкова – декан на ФХТ

 

Членове на комисията за уч. 2015/16 г.

- Тинка Стойкова – Финансов директор
- инж. Радка Минчева – Ръководител секция
- Радка Копцева – Организатор - отдел „СБО“
- инж. Николай Яворов – Председател на Студентски съвет, докторант
- Рая Хрситова – ФММ, студент
- Венцислав Баков, ФХТ, студент
- Стефан Ангелов, ФХСИ, студент
- Полина Петрова, ФХСИ, студент

Комисията е определена със заповед на Ректора на ХТМУ - № Р-ОХ-420 / 24.09.2015 г.

Домови съвети

Домовите съвети функционират като помощно звено на Комисията по социално-битови въпроси на учащите /КСБВУ/. Част от членовете на Домовите съвети са и членове на Студентски съвет и съответно на КСБВУ. Комисията се занимава с настанителната кампания и с всякакви проблеми, касаещи общежитията, легловата база и студентските столове.


Домови съвет - 20 бл.
Николай Яворов - Председател
Александър Кирилов
Николета Щаплева
Аксел Якуб

Домови съвет - 42А бл.
Кирил Йосифов - Председател
Симона Симеонова
Иван Александров
Светослав Цоков

Домови съвет - 37 бл.
Борислава Бельова - Председател
Галя Павлова
Невена Генчева

Домови съвет - 60Б бл.
Николай Маринов - Председател
Илко Якимов

Проекти

 • Студентски QUIZ
 • ThinkGreen
 • Екология и индустрия
 • Ден на науката и спорта
 • Да изчистим България
 • Анти СПИН кампания
 • Кампания за борба с хепатит
 • Седмица на първокурсника
 • Дни на кариерно развитие