НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

СТИПЕНДИИ

ОБЩЕЖИТИЯ

ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System

ДИПЛОМНА РАБОТА

ГРАФИК НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Учебната програма [тук…]

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

За да изтеглите учебните планове (pdf файлове), следвайте следните два линка:


За допълнителни въпроси – Учебен отдел на ХТМУ:

Телефони: (02) 868-13-16, (02) 81-63-109, (02) 81-63-135

E-mail: umo@uctm.edu

СТИПЕНДИИ

Документите за кандидатстване за стипендии по ПМС 90 и еднократни помощи се представят в отдел "Социално-битово обслужване", сгр. А, ет. 4, стая 426, тел: 02/8163 143, г-жа Радка Копцева

Условията и реда за предоставяне на стипендии на учащите се е регламентирано с Постановление на МС и критерии и правила, разработени от Комисия по стипендиите, която се назначава в началото на всеки семестър със заповед на Ректора на ХТМУ. 50 % от членовете на тази комисия са студенти – членове на Студентския съвет. Средствата за стипендии се осигуряват целево от бюджета на Университета. Всеки семестър стипендия получават около 400 студента.

Основните критерии, по които става класирането на кандидатите са доходът на член от семейството и успехът на студента от предходния семестър.

Част от средствата за стипендии – до 3 % се заделят за отпускане на еднократни социални помощи на студенти с тежко семейно и материално състояние.

Размерът на стипендиите варира от 50 до 120 лв. месечно, в зависимост от успеха на студента.

Всеки семестър се отпуска по една стипендия от името на Ректора и по една стипендия от името на всеки от Деканите на студенти с най-висок успех и активно участие в научно-изследователската работа, независимо от дохода.

Както при ползването на общежитие, така и при класирането за стипендия, определени преференции ползват студенти-сираци, инвалиди, майки.

ОБЩЕЖИТИЯ

Химикотехнологичен и металургичен университет разполага с 1500 легла, намиращи се в блокове № 20, 37, 42А и 60Б, които са напълно достатъчни за задоволяване на жилищните нужди на всички студенти, докторанти и специализанти, желаещи да ползват общежитие. Този материален фонд се стопанисва от Дирекция „Студентски общежития“, а определянето на условията и реда за ползване и класирането на кандидатите се осъществява от Комисия по социално-битовите въпроси на учащите (КСБВУ), в която 70 % от членовете й са студенти и докторанти обучаващи се в ХТМУ.

Във всеки от блоковете функционира Домови съвет, избран от живущите в блока, чиято задача е да подпомага Дирекция „СО“ в нейните усилия за осигуряване на нормални условия за живот, и за продължаване на учебния процес в общежитията.

Информация за настаняване в общежитие за учебната 2015/2016 г.
 • Заповед - Д-ОХ-48/29.05.2015 г. [тук...]

Система за натрупване и трансфер на кредити в ХТМУ

 

Какво е ECTS?

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System) е създадена от Комисия на Европейската общност с цел да предостави общи процедури, гарантиращи академично признание на обучението на студенти в чужбина.

На 19.06.1999 г. в Болоня, министрите на образованието на 29 страни от Европа, в това число и на България, подписват съвместна декларация за изграждане на Европейско пространство за висше образование. В духа на основните принципи за автономия и независимост на висшите училища, залегнали в университетската Магна Харта, подписана също в Болоня през 1988г., Болонската декларация обоснова необходимостта от въвеждане на система от образователни кредити, в качеството на надеждно и ефективно средство за засилване на студентската мобилност.

ECTS е ориентирана към студента, основана на прозрачност на резултатите от обучението и процеса на учене. Тя цели да подпомогне планирането, осигуряването, оценяването, признаването и утвърждаването на квалификации и учебни единици, както и на студентската мобилност.

Студентската мобилност е основен елемент на междууниверситетското сътрудничество, което следва непрекъснато да се адаптира към глобалните и бързо променящи се обществени изисквания, интернационализиране на образованието и научните изследвания, повишаване качеството на университетското образование, предлагане на университетски квалификации на пазара на труда. Студентската мобилност е един от най-добрите начини за професионално и научно развитие на студентите чрез овладяване и пренасяне на чуждестранен образователен опит.

ECTS-системата е базирана на принципите на взаимното доверие и съгласуваност между институциите партньори, изразени в:

 • обмен на информация (относно учебните програми и натовареността на студентите);
 • взаимна договореност (между институциите партньори и студента);
 • използване на ECTS-кредити за обозначаване на натовареността на студента при изучаване на определена дисциплина или курс.

Системата за натрупване и трансфер на кредити (СНТК) в ХТМУ е изградена по модела на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и в съответствие с Наредбата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование (ДВ бр.89 от 12 октомври 2004 г.) Тя се основава на отчитане на пълната студентска заетост в процеса на обучение и осигурява  възможност за изборност на дисциплини, форми на самостоятелна работа, както и за мобилност на основата на взаимно признаване на отделни периоди на обучение като част от учебния план на специалността и образователно-квалификационната степен. Подпомага организацията на качеството на обучение.

Как се формират и натрупват кредити?

Образователните кредити се формиране от аудиторната и извънаудиторната заетост на студентите от учебните планове за образователните степени “бакалавър” и “магистър” при следното разпределение:

 • Един кредит се формира от 25 – 30 часа учебна работа,
 • Делът на аудиторната заетост не може да бъде повече от половината: 12,5 - 15 часа  аудиторна заетост  и  12,5 – 15  часа извънаудиторна учебна дейност на студентите

1. Образователна степен “бакалавър”[още...]

Обучението по учебен план предвижда придобиването на 60 кредита за година и 30 кредита за семестър. Броят кредити за придобиване на образователно квалификационната степен бакалавър е 240, от които 10 за успешно защитена дипломна работа

2. Учебни планове  “магистър”:

Общ брой кредити – не по-малко от 60, от които:

 • 15 за дипломна работа
 • 45 до 47 кредита за семестрите, разпределени в 2 семестъра за редовно обучение и 3 за задочно
 • за основните дисциплини 1 кредит се формира от 25 часа
 • за избираемите фундаментални дисциплини, тези от изравнителния блок и КНИР 1 кредит се формира от 30 часа

За специалностите, по които се провежда обучение само за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър”, са необходими не по-малко от 300 кредита, като 15 от тях са за успешно защитена дипломна работа.

Как се прилага СНТК?

Университетската СНТК се организира на принципите за формиране и разпределение на кредитите за аудиторна и извънаудиторна дейност. Делът на кредитите за извънаудиторна дейност се формира като сума от числовото изражение на отделни видове дейности. Видовете извънаудиторни  дейности могат непрекъснато да се обновяват с въвеждане на нови образователни технологии.

За задочно обучение съотношението на кредитите се разпределя като: 25% аудиторна заетост и 75 % извънаудиторна. За  отчитане  обема на самостоятелната работа при задочната форма на обучение тежестта  на кредитите за отделните извънаудиторни дейности са 1,5 пъти по-високи, отколкото за редовното обучение.

За КНИР в учебните планове за “магистри” се присъждат  кредити, като част от тях се отчитат за аудиторна заетост. Делът на аудиторната заетост се определя от характера на учебните задачи и на съдържанието на дейностите за изпълнението им.

Правила за работа

 1. Условията за организиране, отчитане на учебната работа и за натрупване на кредити се представят на студентите в началото на семестъра. Информация за това се поставя на таблата пред катедрите/секциите;
 2. Изпълнението на задачите за студентското натоварване се отчита от преподавателя и се наблюдава от ръководителя на катедрата/секцията, от Експерта по СНТК към факултета/департамента и се контролира от Декана на факултета или Директора на департамента;
 3. До изпит се допуска студент, изпълнил дейностите за натрупване на кредитите по дисциплината;
 4. Кредити се присъждат на студент, получил положителна оценка, не по-малко от среден 3 за усвоени знания и умения, предвидени в учебния план;
 5. Придобитите кредити се вписват в главните книги.