Home

 

Катедрата се състои от две напавления:

• Направление „Текстил и кожи“;

• Направление „Горива“

 

Катедра „Текстил, кожи и горива” е основана през 1953 с наименованието „Технология на влакнестите материали”. По това време студентите са обучавани по 2 специалности : ‘Технология на текстилното облагородяване” и „Технология на кожарското и кожухарското производство”. За повече от 60 години в катедрата са получили своето висше образование стотици инженери за нуждите на текстилната промишленост, заводите за производство на химични влакна, за кожарските и кожухарски предприятия.

В момента към катедрата се предлагат: един учебен план за бакалавърска степен по „Технологичен дизайн на текстила и кожите”, магистратури по „Текстилна химия” и „Кожи и изделия от кожи” , както и 3 докторантски програми в областта на химичните технологии на текстила и кожите. През последните десет години в катедрата са се дипломирали общо 263 студента в бакалавърската и магистърските степени и са защитени 12 докторантски дисертации.

Дипломираните бакалаври и магистри могат да работят в производствени, проектантски, научно-изследователски и търговско-икономически звена на химическата и леката промишленост, държавни и частни фирми, с дейност в областта на текстила, влакната, кожите и изделията от кожи. Получените знания и умения им осигуряват компетентност за разработване и приложение на технологии и продукти от текстил и кожи, практически умения в областта на контрола на свойствата и качеството на продукцията и нейното реализиране, готовност за въвеждане на нови материали, технологии и съоръжения в условията на конкурентна среда, както и познаването на действащите нормативни документи и изисквания за опазване на околната среда.