За катедрата

Submitted by stanislav on Mon, 11/27/2023 - 16:14

 

Катедра "Физикохимия" през 2023 г.: (от ляво надясно, първи ред) гл. ас. д-р Иглика Димитрова доц. д-р инж. Ангелина Попова, , доц. д-р инж. Грета Радева, гл. ас. д-р Николета Георгиева); (от ляво надясно, втори ред) гл. ас. д-р инж. Васил Карастоянов, доц. д-р инж. Кристиян Гиргинов, проф. дхн инж. Мартин Божинов, инж. Нели Ангелова

Катедра Физикохимия е създадена в Отдела по индустриална химия към Държавната политехника в София на 17 юли 1947 г. от академик Стефан Христов. Този блестящ и високо ерудиран учен и лектор, ръководи катедра Физикохимия в продължение на повече от 30 години. След него последователно ръководители на катедрата са: проф. д-р Светла Райчева (1977-1984), проф. дхн Савин Иконописов (1984-1995), проф. дхн Асен Гиргинов (1995-2000), проф. д-р Стефка Велева (2000-2004), доц. д-р Михай Христов (2004-2012), проф. д-р Мария Мачкова (2012-2016), доц. д-р Ангелина Попова (2016-2023), доц. д-р Грета Радева (2023-).

Катедрата е дала редица ръководни кадри на нашия университет – ректори (акад. Стефан Г. Христов, проф. Светла Райчева), заместник ректори (проф. Савин Иконописов, проф. Ева Соколова, доц. Едуард Клайн, доц. Грета Радева, проф. дхн Мартин Божинов), декани и директори (проф. Савин Иконописов – декан МС, проф. Стефка Велева -  декан на ФОТИХ, проф. Асен Гиргинов - директор на Департамента по химични науки, проф. Мария Мачкова - директор на Департамента по химични науки, доц. Михай Христов- директор на Центъра по немскоезично обучение).

Катедра ,,Физикохимия“ е основна фундаментална катедра в структурата на ХТМУ, част от Факултета по химични технологии. Обучението на студентите от почти всички специалности на ХТМУ се основава на утвърдените традиции в обучението на инженерни кадри в областта на химичните технологии и на науката. Качеството на обучението в трите образователни степени : бакалавър, магистър и доктор, се гарантира от съвременни учебни програми, нови форми на учебното съдържание и приоритетно внимание към практическите занятия.

В настоящият си състав катедрата включва един професор дхн, трима доценти, трима главни асистенти и един лаборант. В катедрата се провеждат научни изследвания по актуални теми, за които свидетелстват научните трудове на колектива. Безспорният авторитет на изследователите е потвърден от международното признание на научната общност.

За четвърта поредна година имената на двама наши колеги изследователи са включени в списъка с топ 2% на най-добрите учени в света в класация на Станфордския университет (2020, 2021, 2022 и 2023 г.):

проф. дхн инж. Мартин Божинов в област „Енергия“ и доц. д-р инж. Ангелина Попова в област „Материали“.

Класацията на Стандфорския университет обхваща първите 2% от всички 22 научни области и 176 подобласти. Общият индикатор се изчислява въз основа на стандартизирана информация за цитирания, цитирания с изключени автоцитирания, H-индекс, Hm-индекс, коригиран за съавторство, както и за цитати на статии в различни позиции на авторство.

Колективът на катедра на Физикохимия може да покаже завидно ниво не само на преподавателска и научно-изследователска работа, а и на колегиални отношения.