Учебна дейност

Submitted by stanislav on Mon, 12/11/2023 - 13:50

От своето създаване колективът на катедра „Физикохимия“ води активна и плодотворна преподавателска дейност. Безспорен принос на катедрата е, че една от най-трудните дисциплини в университета е една от предпочитаните и интересни за студентите.

Автор на първите курсове по Физикохимия и по химична термодинамика за студенти инженер химици е академик Стефан Христов. С постъпването на други колеги техният обем значително се разширява с нови теми и за различни специалности. Организират се и лекции, насочени към конкретни актуални и специфични тематики.

Членове на катедрата активно участват в организирането и провеждането на чуждоезиковото обучение в ХТМУ на немски, френски и английски език.

Развиват се и се усъвършенстват лабораторните упражнения по физикохимия. Започнала с една своя лаборатория, днес катедрата разполага с четири тематично обособени, модерно оборудвани и изцяло реновирани лаборатории. Катедрата разполага още със зала за семинарни занятия и съвременна изследователска лаборатория. Това позволява да се предоставят на студентите и на преподавателите отлични условия за научна работа.

В катедрата системно се провеждат изчислителни упражнения, които съществено допринасят за осмисляне на лекционния материал и за придобиване на навици за неговото практическо използване.

Катедра “Физикохимия” има дългогодишен опит и традиции в международното сътрудничество в учебната работа, която води своето начало от академик Стефан Христов, от професор Савин Иконописов и професор Светла Райчева. В настоящо време участието на катедрата в международния обмен на преподаватели, докторанти и на студенти по различни програми за обмен, като ERASMUS, ERASMUS+ и в рамките на чуждоезиковото обучение (DAAD, AUF) е активно. По тази линия се осъществяват и регулярни посещения на гост преподаватели от чужди водещи университети.

През целия период на съществуване на катедрата, нейната учебна работа е била насочена към формиране на любов към професията и изграждане на устойчиви научни и научно-технически знания и интереси у бъдещите инженери.

 

ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ В КАТЕДРА „ФИЗИКОХИМИЯ“

ОКС „БАКАЛАВЪР“ (на български език)

 • Физикохимия
 • Физикохимия I част
 • Физикохимия II част
 • Колоидна химия
 • Компютърни симулации на лекарствени и биоактивни вещества
 • Катализа и катализатори
 • Фазови и химични равновесия
 • Приложна физикохимия на дисперсните системи
 • и други

 

Чуждоезиково обучение

·        Физикохимия

·        Равновесна термодинамика

·        Химична кинетика

·        Термохимия

·        Формална кинетика

·        Теоретична химия

·        Химична кинетика

·        Термодинамика

·        Зелена химия и катализа

·        Физикохимия

·        Колоидна химия

·        Химична кинетика и катализа

·        Физикохимия на материалите

 

 

ОКС „Магистър“

 • Водород и възобновяеми енергийни източници
 • Водоподготовка
 • Водно-химичен режим на първи и втори контур на АЕЦ
 • Електрохимични процеси във високотемпературни електролити
 • Електрохимични процеси във водородните технологии
 • Иновативни технологии за възобновяема енергия
 • Наноматериали във водородните и ядрени технологии
 • Хибридни системи. Водородни технологии и горивни клетки
 • Химична кинетика и катализа
 • Технология на горивните елементи
 • Физикохимични основи на водородната енергетика

 

ОКС „Доктор“

 • Нанохимия
 • Процеси на фазовата граница метал/електролит
 • Равновесие и кинетика в хетерогенни системи
 • Съвременни методи в теоретичната химия
 • Физикохимични подходи към научните изследвания

 

Катедра „Физикохимия“ предлага обучение в ОКС „Доктор“ по различни теми:

 • Електрохимично окисление на метали и сплави
 • Ензимна кинетика и катализа
 • Кинетика и катализа на хетерогенни процеси
 • Колоидно дисперсни системи
 • Нискотемпературно (твърдослойно) анодиране на алуминий и негови сплави
 • Нови материали за фото-електрокатализатори
 • Механизъм на корозионна ерозия и шламообразуване в паро-генераторите на АЕЦ
 • Механизъм на процесите на обща и локална корозия на вътрекорпусни материали на ядрени реактори
 • Механизъм на фото-електрохимичното разлагане на вода
 • Проводящи полимери за горивни елементи и генератори за водород
 • Термодинамични и кинетични особености на процеси протичащи върху нееднородни повърхности
 • и други