Преподаватели

Submitted by stanislav on Mon, 11/27/2023 - 16:18

доц. д-р инж. Грета Радева

Ръководител на катедра "Физикохимия"

220 сгр. Б

тел.: (+359 2)  81-63-434

e-mail: grradeva@uctm.edu


 

https://www.researchgate.net/profile/Greta-Radeva (RG)


Кинетика на хетерогенни процеси; Адсорбционни и химични процеси, протичащи върху нееднородни повърхности; Ензимна кинетика

 

проф. дхн инж. Мартин Божинов

39 сгр. Б , 232 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-429;  (+359 2)  81-63-430;  (+359 2) 81-63-440

e-mail:martin@uctm.edu

https://orcid.org/0000-0003-4285-6088 (ORCID)

Обща и локална корозия на конструктивни материали в ядрени централи: Многомащабно моделиране на електрохимични процеси, Електролиза и фото-електролиза

 

доц. д-р инж. Ангелина Попова

233 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-441

e-mail: apopova@uctm.edu

Електрохимия, Корозия, Инхибитори

 

доц. д-р инж. Кристиян Гиргинов

237 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-436

e-mail: girginov@uctm.edu

https://orcid.org/0000-0001-6383-3921 (ORCID)

Алуминий и неговите сплави, Анодиране, внедряване на метали, Физични и корозионни свойства, Грундови покрития

 

гл. ас. д-р Иглика Димитрова

226 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-433

e-mail: imd@uctm.edu

https://orcid.org/0000-0002-6306-3127 (ORCID)

Адсорбция на повърхностно-активни вещества, Електростатика на квадруполни среди

 

гл. ас. д-р инж. Васил Карастоянов

39 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-429

e-mail: vasko_kar@outlook.com

Електрохимия, Водородна енергетика, Корозия, Възобновяеми енергийни източници, Материалознание, Металургия

 

гл. ас. д-р Николета Георгиева

234 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-432

e-mail: n.ivanova@uctm.edu

https://orcid.org/0000-0003-1655-8327 (ORCID)

Молекулна динамика на биоактивни молекули, Фазови преходи в липидни бислоеве, Свойства на атомитични периодични структури

 

инж. Нели Ангелова

лаборант

231 сгр. Б

тел.: (+359 2) 81-63-431