За нас

Submitted by stanislav on Mon, 01/18/2016 - 20:43

Дейността на Офисът за трансфер на знание и технологии към ХТМУ е съобразена с

Кодекса на добрите практики за университетите и другите публични научноизследователски организации, отнасящ се до управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и Практиките, установени от публичните органи, които улесняват управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания от университетите и другите публични научноизследователски организации, описани в

Препоръките на Комисията на Европейския съюз от 10 април 2008 година относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и кодекс на добрите практики за университетите и другите публични научноизследователски организации.

Дейността на центъра се основава на :

  • Стимулиране и спомагане на контактите между ХТМУ и индустриалния сектор за улесняване на свободния обмен на знание, идеи и технологии с цел повишаване на конкурентоспособността.

  • Разпространяване и по-ефективно използване на резултатите от изследователската дейност с цел те да послужат за създаването на нови продукти и услуги чрез сътрудничеството между ХТМУ и индустриалния сектор, изразяващи се в съвместни изследвания или изследователска дейност на договорна основа, провеждани или финансирани съвместно с частния сектор, лицензиране и създаване на дружества със свързани дейности.

  • Ефективното управление на интелектуалната собственост в ХТМУ и трансфера на знания, развитието на култура на предприемачеството и свързаните с нея умения в областта на научноизследователската и развойна дейност.

  • Улесняване на трансграничното сътрудничество и трансграничния трансфер на знания в областта на научната и развойната дейност;

  • Развитие на сътрудничеството в областта на научноизследователската и развойната дейност, както и дейностите за трансфер на знания с университети и изследователски центрове от Европейския съюз и трети държави чрез осигуряване на достъп до интелектуалната собственост, създадена в рамките на международното сътрудничество в областта на изследователската дейност.

  • Спомагане за реализирането на политиките ХТМУ и свързаните с тях процедури за правилното управление на интелектуалната собственост в съответствие добрите практики.

  • Осигуряване поддържането и развитието на капацитета и уменията по отношение на трансфера на знания, както и на мерки за повишаване на информираността и уменията на студентите и изследователите в сферата на науката и технологиите, по отношение на интелектуалната собственост, трансфера на знания и предприемачеството.

  • Благоприятстване използването на резултатите от публично финансирани изследвания чрез реализиране на политика на провеждане на научни изследвания основаващи се на технологичнете нужди на частния сектор за стимулиране на частните инвестиции за изследванията.

  • Реализиране на програми в подкрепа на дейности, предвиждащи обучение в предприемачество, както и тясно взаимодействие с местните бизнес инкубатори, инвеститори, агенции в помощ на предприятията и др.