Приоритетни направления

Submitted by stanislav on Mon, 01/18/2016 - 20:48

Приоритетни направления в областта на научните изследвания на ХТМУ:

 

1. Изследвания в областта на химичните и металургични технологии

 • - създаване на нови и усъвършенствани технологии и управление на процесите в нефтопреработването и нефтохимията, химическата, металургичната, пластмасовата, каучуковата, целулозно-хартиената, текстилната, кожарската, фармацевтичната и др. индустрии;

 • създаване на нови високо ефективни материали за техниката и бита чрез използване на органични и неорганични технологии;

 • - оценка на въздействието на химичните и металургичните процеси и технологии върху околната среда, развитие на екологосъобразни и безотпадъчни технологии за обезвреждане и оползотворяване на промишлени отпадъци;

 • - усъвършенстване на металургични и енергийни технологии с цел привеждането им в съответствие с най-добрите налични техники (НДНТ);

 • създаване и изследване на наноматериали, разработване на нанотехнологии;

 • синтез на биологично активни вещества, цветни и луминесцентни органични продукти.

2. Научни изследвания в областта на химичното, механично и системно

инженерство и биотехнологии

 • - изследване, моделиране и оптимизация на технологични процеси, хидродинамика и масообмен в кипящ слой и ненютонови течности;

 • - теория на автоматичното управление, автоматизация на производството,

 • математично моделиране на технологични обекти;

 • оптимизация на технологичните обекти - многокритериална оптимизация, оптимизация при непълна информация, методи и софтуер за оптимизация, методи за глобална оптимизация, получаване на енергия от възобновяеми източници;

 • - изследвания в областта на механиката и на механизмите на поведение на конструкционни материали и структури;

 • пречистване на отпадни води, високотемпературни методи за обезвреждане и оползотворяване на отпадъци, изолиране и пречистване на ензимни инхибитори, конструиране на биосензорни системи, модификация на антибиотици, условия за съхранение, лиофилизиране и размножаване на микрокултури.

3. Изследвания с научно и научно–приложно значение в химичните науки:

 • неорганична химия;

 • аналитична химия;

 • органична химия;

 • физикохимия.

4. Изследвания с научно и методично значение:

 • образователна среда и качество на обучение;

 • усъвършенстване на процесите на управление на човешките ресурси в областта на научните изследвания;

 • усъвършенстване на управленските процеси, човешките ресурси иновациите и др.