Условия

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ПРАВИЛА

за кандидатстване на студенти от ХТМУ за стипендии за специални постижения по Проект BG -05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза1”

1. Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.
2. За стипендии за специални постижения могат да кандидатстват студенти от всички специалности в ХТМУ.
3. Разпределението на бройките и класирането на студентите за стипендии за специални постижения е общо за ХТМУ.
4. Студентите трябва да са положили всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър да бъде не по-нисък от добър 4,00.
5. Дейностите, с които кандидатстват студентите за стипендии за специални постижения, трябва да са в областта на науката и инженерно-техническите дейности, съответстващи на спецификата на обучение в ХТМУ.
6. Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения.
7. Кандидатстващите за стипендии за специални постижения освен формуляр, заверен във факултетната канцелария, представят в университета и документите, доказващи участието им в посочените дейности. Разработките или дейностите, с които се кандидатства, не могат да бъдат такива, които студентът трябва да изпълни по учебен план.
8. Разработките или дейностите, с които студентите кандидатстват за стипендии за специални постижения, трябва да бъдат от текущия или предходния семестър. Не се допуска участие с една и съща разработка или дейност за повече от една стипендия за специални постижения.
9. При попълване на формуляра за кандидатстване в интернет страницата на проекта, моля да попълвате данните и имената по лична карта.
10. Ако студентът е пропуснал да посочи номера на банковата си сметка (IBAN), след изтичане на срока за попълване на формулярите, губи право на стипендия.

ПРАВИЛА

за кандидатстване на студенти от ХТМУ за стипендии за успех по проект BG -05M20P001-2.003 „Студентски стипендии – фаза1”

1. Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение.
2. За стипендии за успех могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления. За ХТМУ не могат да кандидатстват само студентите ОКС „магистър” от специалност „Стопанско управление”.
3. Месечния размер на стипендиите за успех е 150 лв и се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки семестър.
4. Разпределението на бройките и класирането на студентите за стипендии за успех е по специалности, пропорционално на броя на студентите в редовна форма на обучение в тях.
5. Студентите трябва да са положили всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра да бъде не по-нисък от добър 4,00.
6. Студентите от I курс могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.
7. Студентите в последния семестър на обучението си получават стипендия за успех включително и за месеца, в който е насрочена първата им сесия за защита на дипломна работа. Изключение се допуска за студенти с деца до 6-годишна възраст, които не са се дипломирали на първа сесия съгласно учебния план. Те получават стипендия за успех за целия семестър, за който са кандидатствали и са класирани, но не за повече от от 5 месеца.
8. Студентите нямат право на стипендии, когато прекъсват или повтарят учебната година с изключение на: повтарящите по болест, студентките майки, студентите бащи с деца до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка.
9. Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт: http://eurostipendii.mon.bg. Формулярите се разпечатват, подписват от кандидата, заверяват се във факултетната канцелария и се подават в стая 426а сгр. А.
10. При попълване на формуляр за кандидатстване в интернет страницата на проекта, моля да попълвате данните и имената по лична карта.
11. Ако студентът е пропуснал да посочи номера на банковата си сметка (IBAN), след изтичане на срока за попълване на формулярите, губят право на стипендия.