Преподаватели

Наред с отговорните за обучението на студентите от всички специалности академичните органи на университета, немскоезичната програма по „Химично инженерство” се осъществява основно от:

  • Специално подбран немскоезичен преподавателски екип
    • който осигурява учебния процес по отделните учебни дисциплини чрез изготвяне и съгласуване с партньорите от Германия на лекционните курсове и критериите за оценка на знанията,

    • чрез провеждане на практически занятия, колоквиуми и семинари, разработване на учебници и учебни помагала и пр.

Преподавателският екип се състои от около 50 основно хабилитирани преподаватели, членове на различните катедри на университета, които са отговорни за обучението в съответните научни направления – обща и неорганична, аналитична, органична и физикохимия, математика, физика, механика, термодинамика, информатика, автоматизация и информационни технологии, биотехнология и инженерна химия и др.
Преподаватели
Преподаватели
ХТМУ

 

Преподаватели

 

Преподаватели
Преподаватели

Bulgarische Hochschullehrer

 Stehend:
Doz. Е. Simeonov (WÜ),
Doz. M. Kostova (TVТ),
Dr. V.Slavov (TМ), Doz
G. Kamenarov (Ma),
Doz. D. Krastev (WК),
Doz. S. Chaushev (SVТ),
Prof. N. Shoylev+ (EТ),
Doz. M. Christov (PhCh),
Doz. N. Vekov (TM),
Doz. A. Atanasov (TD),
Doz. B. Koumanova (UWT),
Doz. T. Popova (Anorg.Tech),
Doz. I. Karamancheva (Org. Ch),
Prof. K. Hadjov (TM),
Dr. N. Georgieva (BT),
Doz. P. Petkov (Phy),
Doz. R. Becheva (Dekan),
Doz. I.Tsibranska (BVT),
Ass. D. Moutafchieva (BVT),
Doz. Z. Zdravchev (SichT)
Sitzend:
Dr. A. Zahariev (AnorgCh),
Doz. I. Cholakova (AnorgCh),
Ass. S. Petkova (Ma),
Dr. S. Djankov (MVT),
Dr. H. Hadjipopov (UWT),
Doz. A. Nikolova (VT),
Dr. E. Ivanova (TVT)