Химично инженерство

За специалността

"Химично инженерство” е уникална инженерна специалност, известна по света под наименованието „Chemical Engineering“ или “Process Engineering”. Поради изключително високата си академичност и несъразмерно високите в сравнение с другите инженерни специалности разходи за лабораторна техника и научна литература, а също така и поради интердисциплинарния си характер и произтичащата от него необходимост от голям брой високо квалифицирани преподаватели от най-разнообразни професионални направления от сферата на химията, биологията, физиката, математиката и техниката за обучение по отделните учебни дисциплини, тя се преподава само в най-големите и престижни университети в света. Може да се каже, че след медицината, обучението по тази специалност е едно от най-скъпите академични образования, а специалистите с такова образование са високо платени и със завиден социален статут.

В Германия специалността се нарича „Verfahrenstechnik“ или „Chemie-Ingeneur-Wesen“, както и с по-старото наименование „Technische Chemie“. Преподава се във всички по-големи немски университети, най-често като професионален профил към специалността „Машиностроене”, но обособени, самостоятелни факултети по „Химично инженерство” има само в някои немски университета – в Карлсруе, Хамбург–Харбург, Кайзерслаутерн, Магдебург, Дрезден и др.
 
В България специалността е известна още под името „Инженерна химия” и се развива интензивно от началото на 80-те години на миналия век като професионален профил на специалност „Химични технологии”, а самостоятелен факултет по „Химично и системно инженерство” има изграден единствено в ХТМУ.
 
Фундаментът на специалността в самостоятелните факултети е по-широко спектърен и позволява в по-горните семестри учебната програма да се профилира в конкретни професионални направления не само в сферата на химичните, биохимичните и технологиите за опазване на околната среда, но и на енергийните технологии, материалознанието и др., какъвто е случаят в ТУ Хамбург–Харбург, в университета в Магдебург и др.
 
По подобие на инженерната химия в по-ново време се развиха интензивно две модерни направления – „Биоинженерна химия” (Biochemical Engineering), покриваща се у нас до голяма степен с понятието „Биотехнологии”, както и „Инженерна екология” или „Техника на опазване на околната среда” („Environmental Engineering“, в Германия „Umweltechnik“) и редица други модерни направления в сферата на медицината, (“Biomedical Engineering), най-близко в нашия университет до специалността "Биомедицинско инженерство", на агроинженерството и почвознанието, метеорологията и др.
 
Основна научна сфера в „Химичното инженерство” са т.н. „Преносни процеси”, свързани с транспортирането на флуиди и преноса на импулс (хидродинамика), енергия (топлопренос) и вещество (масопренос) в микро- и макропространството. Тези процеси съпровождат всички химични и биохимични превръщания, протичащи в живата и нежива природа.
 
Изучаването на закономерностите на тези процеси, моделирането и управлението им, както и трансформирането на знанията от химичната и биохимична лаборатории в най-разнообразни технологии и съоръжения за практиката, вкл. и тези за опазване на околната среда, са предмет на изучаване в специалността.
 
По тази причина „Химичното инженерство”, без да има за предмет конкретна химична, биохимична, екологична или друга технологии, е основата за тяхното създаване, усъвършенстване и прилагане в практиката и открива широки възможности за реализация. Поради високата степен на универсалност и академичност завършилите тази специалност много лесно усвояват в практиката различни по-конкретни профилирани знания, вкл. и в сферата на икономиката и управлението на стопанските процеси.
 
Примери за такива „Преносни процеси” са сушенето, дестилацията („получаването” на бензин от нефт), екстракцията (извличането, например, на билкови екстракти от различни растителни продукти), мембранните процеси (биологичните клетки, например, са своеобразни мембрани), филтруването, утаяването и разслояването (разделянето) на хетерогенни системи, транспортът на течности и газове, хроматографията (специфичен анализ за определяне състава на на различни течни и газообразни смеси чрез предварително разделяне на съставляващите ги вещества), толинните, ферментационни, йонообменни и капилярни процеси, разтварянето, кристализацията, разделянето на изотопи, електрохимичните и багрилни процеси, пренасянето на вредните, но и на ценните за поддържането на живота на растителния и животински свят вещества и компоненти в атмосферата, водите и почвите, различните видове горивни, металургични, стопилни и флотационни процеси и много др.

 

Предимства на „Химичното инженерство” пред другите инженерни и технически специалности

 

  • Предпочитанията към една или друга специалност са строго индивидуални и зависят от личната мотивация на всеки бъдещ какдидат-студент, от семейната традиция и от други обществени фактори – пазарна конюнктура, възмож-ности за развитие, трудово възнаграждение, обществен статут и пр.
  • Ако не е налице изявен интерес в дадено конкретно профе-сионално направление и същевременно, ако кандидат-студентът има нагласа в сферата на природо-математичните науки, то поради своята универсалност и изключително широки възможности за професионална реализация, «Химичното инженерство», е първокласна възмож-ност за обучение и развитие.
  • Поради изключително благоприятната пазарна конюнктура през последните години както в Европа и света, така и в България – голям дефицит на специалисти и засилен инвестиционен интерес във всички сфери, предмет на обучение в тази специалност – «Химичното инженерство» е в подем и предоставя отлични възможности за развитие и професионална реализация, съпроводени с високо трудово възнаграждение.