You are here

За катедрата

Катедра „Икономика и стопанско управление” и специалността “Индустриален мениджмънт“ са в състава на основно звено – Факултет по химично и системно инженерство на ХТМУ– София. Всички специалности са акре­ди­тирани. от Националната агенция за оценя­ване и акредитация с най-високите оценки. Катедра ”Икономика и стопанско управление” органи­зира обу­че­нието на студенти от ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” – държавна поръчка по специал­ността “Индустриален менидж­мънт” в професионално направ­ление ”Общо инженерство”, редовна и задочна форма на обучение и ”Магистър” по специалността ”Стопанско управление” в професионално направ­ле­ние ”Админи­страция и управле­ние”, редовна и задочна форма на обучение.