You are here

Визия, Мисия и Цели

Визията, мисията и целите на специалността “Инду­стриален мениджмънт” и тяхното съдържание се вписват на­пълно във визията, мисията и целите на ХТМУ, посо­чени в Стратегията за развитие на Университета, плана за развитие на ХТМУ, както и основните принципи за осигуряване на качество и ефективност в обучението на студентите в университета.
Основните цели на обучението, реализирано от научно-преподавателския състав на катедрата са:
Покриване на потребностите от специалисти в специфична и в известна степен интердисциплинарна образо­вателна ниша.
Подготовка на специалисти в областта на орга­низацията, управлението, икономиката и основните техноло­гични процеси, свързани с химическите, металургичните и срод­ни про­из­водства.
Подготовка на високо квалифицирани бакалаври и магистри с професионална квалификация мениджър по инду­стриален мениджмънт с интегрирана техническа, организа­ционна и управленска подготов­ка за химическите, металур­гическите и сродни производства и мениджър по стопанско управление нов тип ръководители, съчетаващи знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал за стопанските организации в индустрията.
Материално-техни­чес­ката база на катедра “Иконо­мика и стопанско управление” съответству­ва на съвременните изисквания за подготовка на студентите за всички ОКС.
Научно - изследователската дейност на катедра "Ико­номика и сто­панско управле­ние" е широкообхватна и може да се обобщи в следните направ­ления: Индустриален мениджмънт и инженеринг; Приложна и бизнес икономика; Мар­кетинг; Управ­ление на човешките ресурси; Управление на проекти; Стратеги­ческо и корпоративно управление; Социална политика и соци­ални методи за управление; Управление на риска и инвести­циите; Организация на производството; Управ­ление на суровин­но енергийното потребление и енергийната ефективност и Управление на природоползването и устойчиво развитие.