You are here

Състав на катедрата

Нашият екипът в момента

Проф. д-р инж. Димитър Христов Тенчев – ръководител катедра ”Икономика и стопанско управление” и председател на общото събрание на ФХСИ при ХТМУ.

Постъпва в катедра „ИСУ” през 1986 г. Завършил е Химикотехнологичен и металургичен университет - София, специалност „Автоматизация на производството” – квалификация инженер по автоматизация на производството. Разработил е и е защитил дисертация на тема “Разгръщане на функцията на качеството като част от системите за Тотално качество”. Професор е по икономика и управление, консултант на свободна практика по реинженеринг на компании, разработване на адекватно ориентирани организационно управленски структури, Управление на качеството, Маркетинг, Управление на ремонта и поддръжката. Тютор в Училище по мениджмънт към курсовете на Open University и лектор в магистърска програма по „Управление чрез тотално качество и организационно съвършенство”. Преподавател по икономика, организация, управление на качеството, логистика, управление на поддръжката, управление на проекти. Специализации: Внедряване на он-лайн обучението на студентите директно в компаниите; Съвременни форми на дистанционното обучение; по управление на качеството и производителността и др. Има над 40 публикации, 14 книги в областта на управлението на качеството, Оперативният мениджмънт, Организационните структури. Области на научни интереси - Мениджмънт, Управление на качеството, Управление на операциите, Управление на материалните ресурси и логистика, Маркетингови проучвания, Управ­ление на проекти, Управление на ремонта и поддръжката, Управление на човешките ресурси. Участвал е в шест международни проекта като чрез тях е специализирал Управление на операциите и качеството, Маркетинг, Логистика, Тотална поддръжка на оборуд­ването в Шот­ландия, Италия, Германия, Великобритания, Франция, Холандия и други. Преподавал е отворени учебни курсови с различни образователни институции в сходни направ­ления. Водил е вътрешнофирмени курсове в произ­вод­ствени предприятия и фирми за услуги в България и Македония. Бил е Председател на борда на директорите на завод за хладина техника „Фриго ХМ” АД град Сливница; изпълнителен директор на две организации за управление на отпадъците – „Екорекар” АД (събиране на екологични такси за моторни превозни средства) и „Елретех” АД (събиране на екологични такси за електронно и електрическо оборудване), Председател на борд на директорите на „Ексес Софтуер” АД (фирма за произ­водство на програмни продукти, софтуер и компютърни игри). Управител на консултантска фирма по мениджмънт „Ексес” ЕООД. Разполага с богат опит както в препо­даването в групи, така и в индивидуален коучинг и пряко управленско консултиране в цитираните по горе области. Притежава европейски сертификат за международен коуч, издаден от „WiFi“ - Австрия. Под негово ръководство има успешно разработена и защитена една докторска дисертация. Вярва, че ако не се стремиш да ставаш все по-добър, скоро спираш изобщо да бъдеш добър във всяко направление.


Проф. д-р инж. Динка Геор­гиева Милчева

Постъпва в катедра „ИСУ” през 1990 г. Завършила е Химикотехноло­гич­ния и металур­ги­чен универ­ситет, специалност Хи­мич­на техноло­гия на дървесината със специа­ли­зация Хидролизно произ­­вод­ство. Преподава дисциплините: Икономика и мениджмънт, Менидж­мънт, Организация на производството, Производствен мениджмънт, Стратегически мениджмънт, Управление на материалното и енергийно потребление и Анализ на производствено-стопанската дейност. Разработила е и е защитила дисертация на тема: „Проблеми на ефективността и преструктуриране на хидролизно-дрождевото производство”. Има над 80 публикации, от които монографии по Технико-икономически проблеми на АСУ в химическите производства, Проблеми на комплексния икономически анализ и счетоводна отчетност, Моделиране и управление развитието на производствени системи, Онтологично ориентирани системи за моделиране и управление на бизнес процеси; Антология и онтология на подходите, методите и техниките в мениджмънта и други. Автор и съавтор е на учебници по “Икономика, организация и фирмено управление на химическото и биотехнологическото производство”, “Индустриален мениджмънт и маркетинг”, “Организация на производството”, „Организация на производството със схеми, примери и задачи” и други. Била е хоноруван преподавател по дисциплината ”Маркетинг” в Лесотехнически Университет - София и заместник-директор и директор на Полувисшия институт по химични технологии и биотехнологии – София, интегриран с ХТМУ, и като такава е член на УНС и АС на ХТМУ и отговаря за интеграцията на полувисшите институти интегрирани с ХТМУ. В катедрата отговаря за организацията и координацията на магистърската степен на обучение в двете направления – индустриален мениджмънт и стопанско управление и органи-зацията на дипломирането в двете ОКС „Бакалавър” и „Магистър” за специалност ”Индустриален мениджмънт”. Отговаря за акредитацията на специалностите в катедрата и участва в комисията по акредитация на факултетно ниво. В момента е член на ФС при ФХСИ. Участва в разработването на редица международни и национални проекти свързани с управлението на производствените системи. Научните й интереси са в областта на стратегическото управление, материалния и енергиен мениджмънт. Под нейно ръководство има успешно разработени и защитени докторски дисертации. Дейността на катедрата синтезира в мотото ”Обучението в катедра ”Икономика и стопанско управление” – заслужава си!”


Доц. д-р Теменужка Йорданова Халачева

Постъпва в катедра „ИСУ” през 1992 г. Завършва ВФСИ „Д.А. Ценов“ Свищов „Организация на производството и управление в промишлеността“. Разработва и защитава дисертация на тема: „Себестойност на химическата продукция“ ХТМУ в катедра „Иконо­мика и организация на химическото производство” през 1987 г. Доцент е по икономика и управление от 1996 г. Преподавани дисциплини: маркетинг, мениджмънт на човешките ресурси, маркетингови проучвания, счетоводство, социална политика. Има общо 43 броя публикации, монографии, учебници и учебни помагала – 8 броя в областта на управлението на човешките ресурси, Маркетинг, Статистика и Икономика и организация на производството, Обучение по икономика, управление, организация на производството, счетоводство. Участва в разработването на 11 броя проекти. Област на научни интереси: мениджмънт на човешките ресурси, маркетинг и маркетингови проучвания, икономика и организация на химическото производство. Била е член на ФС на ФХСИ.


Доц. д-р Лилия Трендафилова Дамянова

Постъпва в катедра ”ИСУ” през 1995 г. Завършила е Московския институт на народното стопанство „Г. В. Плеханов”- гр. Москва, специалност „Икономическа кибернетика”. Разработва и защитава дисертация на тема: “Количествени методи за обосноваване на управленски решения в условията на неопределеност и при многокритериалност“ през 1981 г. в МИНХ „Г. В. Плеханов“ - гр. Москва. Доцент е по икономика и управление от 2002 г. Преподавани дисциплини: Иновационен мениджмънт; Количествени методи в управлението; Промишлена статистика; Основи на стопанското управление; Управление на риска и инвестициите. Квалификацията и е в областта на Управление на иновациите; Управление на риска във фирмата; Антикризисно управление; Икономико-математическо моделиране и прогнозиране; Стратегическо планиране; Оценка на инвестиционни проекти; Разработване на бизнес планове; Анализ на мезо- и микро-системи; Управление на персонала; Управление на промените; Статистика. Специализирала е в Републикански ин-ститут за повишаване на квалификацията на ръководни кадри при МС на Украйна, гр. Киев по Обмяна на опит при обучението на ръководни кадри. Има 7 учебници и учебни пособия по Иновационен мениджмънт, Количествени методи в управлението, Статистика, Мениджмънт и над 80 публикации, монографии, статии, студии в областта на икономиката и управлението. Участва в 21 научно-изследователски проекта в т.ч. и международни и е научен ръководител на 7 проекта, от които един международен. Член е на комисията по научно-изследователската работа към ФХСИ. Член на НТС. Член на ФС при ФХСИ. Дейността на катедрата според нея може да се синтезира в мотото “Трудът и творчеството са в основата на нашия успех”.


Доц. д-р инж. Николай Карев Карев

Постъпва в катедра ”ИСУ” през 1996 г. Завършил е ВХТИ, специал­ност ”Технология на кожите„ с две специализации: „Кон­струиране на изделия от кожи” и специализация по „Икономика, орга­низация и управление на химичес­кото производство”. Разработ­ва и защитава дисертация на тема: „Основ­ни направления на преструктури­рането на обувната промишленост в Република България”. Хабилитира се 2012 г. Преподава дисциплините “Икономика”, „Икономика и мениджмънт”, „Инженеринг”, „Стокознание”, „Организация на производството”, „Производствен мениджмънт”. Съавтор е на учебници по „Организация на производството” и „Икономика”. Членува в Браншови съюз на кожарската, кожухарската и обувна промишленост. Бил е ръководител на университетски договори. Бил е член на съвета на директорите на „Ерекар”АД и на „Елретех”АД. В момента е заместник-председател на общото събрание на ХТМУ, заместник-декан на Деканата за продължаващо и дистанционно обучение и отговорник по учебната дейност в катедра „ИСУ”. В науката и преподавателската си дейност се ръководи от принципа: „Моралът и етиката са ключовете към успеха”.


Гл. ас. д-р Георги Иванов Кондев

Завършва Химикотехнологичен и металургичен Университет – София, Специалност: “Стопанско управление”. Постъпва в катедра ”ИСУ” като редовен докторант – 2004 г., а от 2007 г. последователно е асистент, ст. асистент към катедрата. Разработва и защитава дисертация на тема: „Моделите за самооценка – средство за усъвършенстване представянето на организацията”. Преподава по дисциплините: Мениджмънт на качеството, Стопанска логистика, Инженеринг, Икономика и мениджмънт, Стопанска логистика, Управление на ремонтната дейност, Икономически аспекти на опазване и възпроизводство на околната среда, Мърчандайзинг, Продуктов мениджмънт. Научните му интереси са в областта на Управление на качеството, Инженеринг, Оценка на риска Конкурентоспособност, Съвършенство в работата; Логистика; Мърчандайзинг. Участва в разработването на 8 проекти и има над 20 публикации. Има учебници и учебни помагала (ръководства) – 2 броя. В науката и преподавателската си дейност се споделя принципа на Хенри Форд: „Късметът и съдбата са оправдания за тези, които не успяват”.


Гл. ас. д-р Диана Борисова Величкова

Постъпва в катедра ”ИСУ” през 2008 г. Завършила е Тракийски университет, Стара Загора, Магистър специалност Аграрна икономика. Разработва и защитава дисертация на тема: „Сравнителен анализ на пенсионното осигуряване в страните от Западна Европа и страните от Централна и Източна Европа на примера на Германия, Великобритания, Полша и България”, в Университет Трир, Германия, катедра “Services Administration & Management“ - 2002 г. Главен асистент по финанси, икономика и управление, катедра “Икономика и стопанско управление”, Химикотехнологичен и металургичен университет – София. Преподавани дисциплини: финанси, икономика и управление, количествени методи в управлението. Има една монография, една книга в областта на управление на връзките с клиентите при електронния бизнес; Учебници и учебни помагала – 2 броя. Статии в т.ч. в чуждестранни списания: 18 бр. доклади в т.ч. на международни конференции: 8 бр. Научни интереси: маркетинг, финанси, маркетинг на финансовите услуги, електронен бизнес, приложение на информационни технологии в икономиката, история на икономически учения. Като девиз в своето поведение посочва стара латинска сентенция “Един може да открие повече от друг, но никой всичко”.


Гл. ас. д-р инж. Стела Иванова Балтова

Постъпва в катедра “ИСУ” през 2010 г. Завършва ВХТИ - София, специалност „Технология на полимери, текстил и кожи“ и втора специалност по „Маркетинг и предприемачество”. Защитава дисертация на тема: „Възможности за повишаване устойчивостта на светлина на протеинови влакна“. Специализира в Университета на Северен Елзас/Университет на Страсбург, Франция (1991-1992), Швейцария (1991), Франция (1997, 1998, 2000), Япония (2008), Швеция (2009), Institut Français d’Administration (2012) и др. в областта на технологични иновации, маркетинг, стратегически партньорства, управление на туризма, иновации в научните изследвания по мениджмънт. Била е заместник - председател на Държавна агенция по туризъм, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в дипломатическата мисия на България в Дания, на различни позиции в частния бизнес. Има над 20 публикации в български и чуждестранни научни издания. Научните й интереси са в областта на международния бизнес (глобализация на бизнеса, глобален сорсинг), стратегическо управление и бизнес развитие, предприемачество и фамилен бизнес, туризъм. Била е хоноруван преподавател в УНСС – София и Училище по мениджмънт на НБУ, програма на Open University. В катедрата преподава Бизнес планиране, Инвестиционен мениджмънт, и във Френския факултет на ХТМУ по дисциплините Икономика на фирмата и Инженерна икономика на френски език. Ръководи и участва в 9 национални и международни проекта, програма COST на ЕС. Преподавател е в МВБУ - Ботевград. Член е на Strategic Mana­gement Society, Съюза на икономистите в България, на издателския съвет на Independent Journal of Management & Production.


Гл. ас. д-р инж. Радислава Андреева Косева

Постъпва в катедра „ИСУ” през 2010 г. Завършила е ХТМУ, специалност “Химич­на технология на дървесината”. Защитила е дисертация на тема “Изследване и усъвършенстване на критериите за оценка на качествената страна на изобретенията” в ТУ - София. Работила е като научен редактор в списание „Интелектуална собственост – ИНСО”, като експерт в ЕО „Химия и биотехнологии”, а след дипломиране като магистър - юрист и като юрисконсулт в Патентно ведомство на Република България. Вписана е като: адвокат в Софийска адвокатска колегия; български и европейски представител по индустриална собственост за изобретения, полезни модели, марки и промишлени дизайни. Завършила е специализирана програма в Патентната академия към Европейското патентно ведомство за подготовка на лектори на Европейския патентен институт – професионалната организация на европейските патентни адвокати и в настоящия мандат е представител за България в комитета за професионална квалификация към същата организация. Била е хоноруван преподавател в ТУ - София и ХТМУ по дисциплини в областта на правото и защитата на интелектуалната собственост. Като преподавател в катедра „ИСУ” води курсове по „Интелектуална собственост и патентно дело” и „Търговско и финансово право”. Има едно защитено с АС изобретение и 12 публикации.


Ас. маг. инж. Веселин Стефанов

Завършил е ОКС ”Бакалавър” и „Маги­стър” на специалност „Индустриа­лен мениджмънт”. Разработва и защитава дипломна работа за ОКС ”Бакалавър” на тема: „Франчайзингът като направление в усъвършенстване управлението на дей­но­стта (на примера на "Ексел Асо­шиейтс" - България) и за ОКС ”Магистър” на тема: „Организация и системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд”. Като студент в специалност ”Индустриален мениджмънт” организира и координира дейността на своите колеги в организацията на учебния процес и културния им отдих. Постъпва в катед­ра ”ИСУ” през 2012 г. като асистент. Води упражнения по дисци­плините „Икономика и мениджмънт”, „Стокознание” и „Стопанска логистика”.


Ас. маг. Силвия А.

Христова е завършила следните специалности:
„Информатика” – УНСС, София, 1999-2003 г., ОКС „Бакалавър”
„Бизнес комуникации и реклама” – ХТМУ, София, 2002-2004 г., „Специалист” „Публична администрация и евроинтеграция” – ТУ, София, „Стопански факултет”, 2003-2005 г., ОКС „Магистър”
От февруари 2014 г. - работи като „асистент” на временен трудов договор в ХТМУ – гр. София. От юли 2014 г. – зачислена за докторант на самостоятелна подготовка по направление 3.8. Икономика (Икономика и управление)


Ас. маг. инж. Антоанета Вълчева


Инж. Правда Гечева