Home

Катедрата е създадена през 2017 г. като приемник на две звена – секция Чужди езици и секция Хуманитаристика и качество на обучението и има за своя мисия да осигурява учебния процес по хуманитарните учебни дисциплини, и да осъществява мониторинг на качеството на обучението в рамките на функциониращата вътрешно-университетска Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението.

Академичният състав на Катедрата включва 7 преподаватели –1 професор, 1 доцент, 1 гл. асистент, 2 старши преподаватели и 2 преподаватели.

Катедра Хуманитаристикапровежда обучение в направления: чужди езици – английски, немски, френски и руски и хуманитарни науки за студентите от всички специалности, както и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“.