За нас

 

В катедрата се преподават дисциплини от редовна и задочна форма:

  • В бакалавърските програми за всички специалности се предлага обучение по английски, френски, немски и руски езици;

  • Предлагат се два избираеми хуманитарни блока: първи „Инженерна психология и ергономия” и „Кариерно развитие и предприемачество”; втори „Комуникации в социалните системи” и „Организационно развитие”.

  • Катедрата провежда обучение за придобиване на квалификация “Учител по общотехнически и специални учебни предмети и по химия и опазване на околната среда”. Обучението се провежда по програми съобразени с Единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "УЧИТЕЛ" (НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител", ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., ПМС № 289 от 07.11.2016 г.),

  • За две бакалавърски специалности специализираши дисциплини:„Човешкият фактор в производствените системи” в специалност „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии” и „Бизнес психология” за специалност „Индустриален мениджмънт”:

  • В обучението на докторанти се провеждат курсове по чужд език, както и широкопрофилната дисциплина „Университетското преподаване и научноизследователска дейност”;

  • За магистърските програми се провежда обучение по дисциплината “Промишлена екология и дизайн на работната среда”.

  • Организират се чуждоезикови курсове за чуждестранни студенти, съвместно с Деканата за международна академична мобилност и обучение;

  • В Деканата за продължаващо и дистанционно обучение ежегодно се провеждат курсове по чужди езици (немски език по системата “Em” и английски език по системата “Headway”).

 

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева

Ръководител Катедра

Сграда A, стая 413

тел.: 02/ 81-63-151, 81-63-490

е-mail: senia@uctm.edu

Доц. д-р Димитрина Караманска

 

Сграда В, стая 99

служ. тел.: 02/ 81 63 490/ 491

e-mail: d_karamanska@uctm.edu

Гл. ас. д-р Силвия Трайкова-Пархоменко

Руски език

Сграда В, стая 99

служ. тел.: 02/ 81 63 490/491

e-mail: s_traykova@uctm.edu

Ст. преп. д-р Веселина Коларски

Английски език

Сграда А, стая 411

служ. тел.: 02/ 81 63 495

e-mail: veselinapzh@yahoo.com

Ст. преп. д-р Мария Тодорова

Английски език

Сграда А, стая 411

служ. тел.: 02/ 81 63 495

e-mail: mariavtodorova@uctm.edu

Преп. Галина Котева

Английски език

 

Сграда А, стая 411

служ. тел.: 02/ 81 63 495

e-mail: kotevag@uctm.edu

Преп. Димитър Деспов

Немски и английски език

Сграда А, стая 411

служ. тел.: 02/ 81 63 495

е-mail: despi_2005@yahoo.com