Учебна дейност

Submitted by stanislav on Sun, 05/22/2022 - 09:35

 

Учебната дейност в катедра „Полимерно инженерство“ във всички форми и степени протича съгласно утвърдения в ХТМУ „ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ“

Към 01.2022 г. Катедрата се състои от 5 члена, от които 2 работят в областта на природните и синтетичните еластомери, а 3 в полимерите.

Катедрата разполага със следното оборудване:

За разработване на еластомерни състави: смесител тип валци, хидравлична преса, апаратура за снемане на вулканизационни характеристики;

За преработване на пластмаси: едношнеков екструдер, лабораторна преса, лабораторна вакуумформовъчна машина, две машини за леене под налягане, като втората (дарена от FESTO) е в процес на пускане и е Arburg 320 C, снабден с термостат за матрицата и сушилен агрегат за изходния материал, ножова мелница за пластмаси, камера за ускорено стареене с ИЧ и УВ излъчване;

Апаратура за охарактеризиране на полимери и полимерни композити: Катедрата разполага динамометри за определяне на якост на опън и относително удължение, флексометър, апарат за определяне на изтриваемост по „Континентал“, пластограф, ;апаратура за анализ DSC, DMTA, IR, частичков Z – сайзер, Определяне на топлопроводност, повърхностно и обемно съпротивление, индекс на стопилката за термопласти и др. Предстои доставяне на озонова камера за ускорено стареене.

Членовете на катедрата имат опит и научни интереси в следните области:

Еластомери: Разработване на нови еластомерни композити със специфични свойства. Оптимизиране на състав и технологични режими. Рециклиране и оползотворяване на суровини от отпадни еластомери и автомобилни гуми.

Полимери: Контролирани радикалови полимеризации, получаване на блок съполимери, мицели, наночастици. Разработване и охарактеризиране на полимерни композити и нанокомпозити на база термопласти или реактопласти. Механично рециклиране на термопласти и изследване на възможностите за преработване на вторични полимерни смеси. Разработване на биоразградими композити и нанокомпозити на базата предимно полилактид (поли-млечна киселина), модифицирано нишесте и др. Разработване на състави и технологични режими за преработване на пластмаси.