За катедрата

Submitted by stanislav on Sun, 05/22/2022 - 09:38

 

Катедра "Полимерно инженерство" има богата многогодишна история и заслужено място сред водещите катедри в ХТМУ - София. Тя е сред наследниците на една от най-старите катедри в университета - „Технология на органичния синтез и високомолекулните съединения", създадена през 1953 г., чийто основател е проф. Петко Николински.

След разделянето на тази катедра се сформират две нови полимерни катедри - "Технология на каучука" и "Технология на пластмасите Ръководители на полимерните катедри стават чл. кор. дхн. Вл. Кабаибанов, проф. дтн. Иван Младенов, проф. дхн. М. Натов, доц. д-p . Heдeв u проф. дтн. Евг. Джагаровa.

В сегашния си вид катедрата съществува от 2000 г., когато се обединяват съществуващите дотогава самостоятелно катедри "Технология на каучука" и "Технология на пластмасите, обособени в новата катедра като 2 направления, "Каучук" и "Пластмаси". Първи ръководител на обединената катедра е проф. дтн инж. Стефанка Василева, а от 2003 до 2020 г. неин ръководител е проф. дтн инж. Николай Дишовски. От 2020 г. катедрата се ръководи от доц. д-р инж. Петър Велев.

Обучението на студентите в бакалавърската степен се осъществява в специалността “Полимерно инженерство”, която е единствена за страната и дава познания в областта на инженерния дизайн и синтез на полимери и в областта на природните и синтетични еластомери.

Специалността „Полимерно инженерство“ осигурява цялостно инженерно обучение с практическа насоченост към синтез и преработване на полимери и биополимери, „зелени“ полимери, получаване на декоративни и защитни покрития, лакове, гел лакове и бои, намиращи широко приложение в бита, автомобилостроенето, медицинското оборудване, фармацията, парфюмерията и козметика. Придобиват се знания и умения в технологията на пластмаси и каучук, дизайн на пластмасови изделия и методи за анализ и изпитване на полимери.

Обучението в катедрата в степента "магистър" се провежда в 3 специалности: "Полимерно инженерство“, "Еластични омрежени полимери" и „Рециклиране на полимери“.

Поради уникалността на получаваните в катедрата знания, в нея се обучават по част от дисциплините и студенти от специалностите „Горива и биоенергийни технологии“, „Биомедицинско инженерство“ и „Инженерни материали и материалознание“.

Катедра „Полимерно инженерство е единственото място в Страната, където се обучават студенти в ОКС "бакалавър" в областта на технологията и преработването на пластмасите, технологията на филмообразуващите вещества, както и за каучуковата ни промишленост.

В катедра „Полимерно инженерство“ се подготвят и докторанти в следните научни специалности: "Химия на високомолекулните съединения“, "Технология на каучук и гума", "Технология и преработка на пластмаси и стъклопласти“, "Химична технология на лако-бояджийските материали и адхезиви" и "Технология на композитните материали".

3авършилите приложно ориентираните специалности на катедра „Полимерно инженерство" студенти се реализират успешно в научно-изследователски, търговско-икономически и производствени звена на полимерната промишленост, както в България, така и извън страната.

Катедра „Полимерно инженерство" има много постижения. Нейни възпитаници са 28 професори, 39 доценти. Над 170 докторанти са разработили u успешно защитили докторска дисертация, а понастоящем в катедрата се обучават нови 16 докторанти. Обучени са повече от 2600 студенти, включително 27 чуждестранни.