Научноизследователска дейност

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:38

Научно- изследователската дейност в Катедрата е ориентирана, както по отношение  на фундаментални изследвания, така и в технологично или инженерно направление- силикатни технологии за синтез на традиционни и авангардни материали (стъкла, керамика, свързващи материали, композити и т.н.) През последните 5 години бяха разработени над 20 изследователски проекта, финансирани от различни организации: Национален Фонд за Научни Изследвания към Българското Министерство на Образованието и Науката; промишлени предприятия и фирми; R&D програми на Европейския Съюз като 5-та Рамкова Програма, INCO- COPERNICUS, двустранни споразумения с чуждестранни университети и др.  Стратегическите направления за развитие на научно- изследователската дейност на Катедрата са в съгласие със световните тенденции в областта на силикатната наука и силикатните технологии с фокус върху модерното материалознание и инженерство. Основните насоки на научно- изследователската дейност в Катедра “Технология на силикатите” са представени по- долу:

 • Мокро- химични методи за синтез на материали, включително зол- гелни процеси
 •        Наноразмерни материали и технологии за техния синтез: високодисперсни керамични прахове с висока активност, нано- покрития и др.
 •        Оксидни и безкислородни труднотопими керамични материал за енергетиката, електрониката, твърдооксидните горивни клетки (SOFC) и конверсия на енергия
 •        Неорганични мембрани – синтез, охарактеризиране и приложения
 •        Нови и комбинаторни методи за синтез на материали
 •        Физико- химично охарактеризиране (структура и свойства) и оптимизация
 •        Оползотворяване на промишлени отпадни материали в силикатните технологии
 •        Разработване на нови технологии и суровини за традиционната керамична промишленост.
 •        Специални керамични материали
 •        Стъкла и стъклокристални материали с функционални свойства (биоматериали, имобилизация на токсични отпадни материали, микроторове), твърди електролити, нелинейни оптични материали, магнитни, свръхпроводими и полупроводникови материали
 •        Стъклообразуване и структура на нетрадиционни стъкла (ТеО2, V2O5, SeO2, TiO2, Bi2O3, MoO3, WO3, Fe2O3 и др.).
 •        Древни стъкла – археология, състав и технология за синтез.
 •        Енергийна ефективност – моделиране, симулация на горивните, топлообменните, масообменните  и аеродинамичните процеси в агрегати на силикатната промишленост
 •        Използване на възобновяеми енергийни източници като топлоносители в силикатните производства.
 •        Модифициране свойствата на циментови разтвори и бетони чрез използване на неорганични и органични добавки.

Бъдещо развитие

Персоналът на Катедра “Технология на силикатите” има за свой бъдещ приоритет поддържане и подобряване на образователното ниво в областта на модерното материалознание и инженерството в комбинация с една стратегическа визия по отношение на синтез и характеризиране на наноразмерни материали. Всички тези дейности са в съгласие с основните концепции на Европейската Изследователска Общност.