Лаборатории

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:34

В лабораториите на Катедрата се провеждат практически занятия по фундаменталните дисциплини и специализиращи курсове. Лабораториите са оборудвани, както за провеждане на научно- изследователска работа, така и за извършване на експериментални измервания и тестове.

  • Лаборатория  “Технология на стъклото и стъкловидните материали“
  • Лаборатория  “Свързващи материали и композити”
  • Лаборатория  “Технология на керамичните изделия и материали”
  • Лаборатория  “Физикохимия на силикатите и материалознание”
  • Лаборатория  “Структурен анализ“
  • Лаборатория  “Изследване на авангардни материали (ЛАМАР)”
  • Лаборатория  “Минерология и кристалография”
  • Лаборатория  “Синтез на материали”
  • Лаборатория  “Възобновяеми енергийни източници”
  • Лаборатория  “Топлотехника”

Оборудването и изследователските възможности на всяка лаборатория са съгласувани със специфичните изследователски интереси на персонала на катедрата. Катедрата има необходимия потенциал за синтез на широка гама от стъкловидни, керамични, свързващи и авангардни материали, както чрез традиционни методи на синтез, така и чрез прилагане на нови оригинални методи. Налице са възможности за физико- химично охарактеризиране на материалите, кристало- химични и структурни изследвания и моделиране, прогнозиране на свойствата, R&D на възобновяеми енергийни източници и т. н.