За катедрата

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 17:36

 

Катедра Технология на силикатите е обособена преди 70 години, като самостоятелно учебно звено. Първоначално се обучават студенти по специ­алността Технология на силикатите, а в последствие бакалаври и магистри по специалностите: Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества; Инженерни материали и материалознани;. Материали и ме­ниджмънт; Биоматериали за приложение в медицината; Стъкло, керамика и свързващи вещества; Силикитни матери­али Наноматериали и наиотехнологии.

Първи ръководител на катедрата е проф. Стоян Гуцов. През последното десетилетие ръководители на катедрата са били проф. д-р инж. Стоян Джамбазов (от 2008 г. до април 2022) и доц. д-р инж. Албена Йолева (от април 2022)

Учебната и научноизследователска дейност в катедрата през годините е ре­ализирана от висококвалифициран научнопреподавателски състав: проф. инж. Стоян Гуцов. проф. инж. Енчо Герасимов, проф. д.т.н. инж. Светлан Бъчваров, проф. д.х.н. инж. Марин Маринов, проф. д-р инж. Васил Вълков, проф. д-р инж. Бисерка Самунева, проф. д.м.г.н. инж. Добринка Ставракева, проф. д-р инж. Иван Касабов, проф. д.х.н. инж. Янко Димитриев, проф. д.х.н. инж. Владимир Кожуха-ров. проф. д-р Йорданка Иванова, проф. д-р инж. Лплиана Зашкова, проф. д.х.н. Веселин Димитров, проф. д-р инж. Стоян Джамбазов, доц. д-р инж. Добринка Лепкова. доц. д-р инж. Христина Бояджиева, доц. д-р инж. Ангел Атанасов, доц. д-р инж. Лиляна Павлова, доц. д-р инж. Иван Иванов, доц. д-р инж. Петър Джамбазки, доц. д-р инж. Албена Йолева, доц. д-р инж. Анна Станева, доц. д-р инж. Нина Пенкова, доц. д-р инж. Ирена Михайлова, доц. д-р инж. Георги Чернев, гл. ас. Калин Крумов, гл. ас. Тина Ташева, гл. ас. Жанна Матеева.

Основните научни направления и постижения на катедра Технология на силикатите са свързани с класическите силикатни технологии, нови смарт технологии за синтез на материали за спе­циални приложения (наноматериали, нанокомпозити, нанопокрития, ултра-дисперсни керамични прахове), модифициране на структурата и свойствата на стъкловидни, керамични и строителни материали, оползотворяване на отпадъчни продукти и моделиране на топлинни процеси в агрегатите на си-ликатпите производства.

Завършилите инженер-химици и инженери имат възможнос­ти за изява в индустрията, научни центрове и лаборатории и правителствени организации.