Дисциплини

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 18:59

По изучаваните дисциплини се изнасят лекции, правят се литературни проучвания, водят се индивидуални лабораторни занятия, провеждат се тематични научно-изследователски работи със студентите по специалностите. Организира се практическо обучение в заводи със съвременни технологии. След приключване на семестъра се провеждат изпити в писмена и устна форми, като знанията се оценяват по шестобалната система.

  Степен бакалавър

Степен магистър