Преподаватели

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 18:37

доц. д-р инж. Албена Йолева /ръководител катедра/

Is it Safe to Play at Online Casinos? It is perfectly safe to play here at LeoVegas.

 

Преподавателска дейност:

Керамични материали (лекции лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Инженерни материали и материалознание);

Композитни материали (лекции лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Инженерни материали и материалознание);

Технология на керамиката (лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър, Специалност:

Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества);

Оползотворяване на вторични продукти: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС:

магистър, Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

Огнеупори: (лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност: Стъкло, керамика

и свързващи вещества);

Декорация на керамични изделия: (лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

Модифициране на свойствата на неорганични стъкла и сткълокерамики: (лабораторни

упражнения, ОКС: магистър, Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

Специални керамични материали: (лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалност: силикатни материали);

Област на научни интереси: стъкла, керамики, композити, оползотворяване на

вторични продукти, природни суровини за силикатната промишленост

 

Публикации и цитати:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505828313

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=bg&user=TPyhD6cAAAAJ

 

 

 

тел. (+359 2) 81-63-372

e-mail: yoleva@uctm.edu

проф. д-р инж. Стоян Джамбазов

 

Преподавателска дейност:

Минерални суровини за синтез на силикатни материали (лекции лабораторни

упражнения, ОКС: бакалавър, Специалност: Инженерни материали и

материалознание);

Стъкловидни материали (лекции лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Инженерни материали и материалознание);

Технология на керамиката (лекции, ОКС: бакалавър, Специалност: Технология на

стъклото, керамиката и свързващите вещества);

Технология на стъклото (лекции, ОКС: бакалавър, Специалност: Технология на

стъклото, керамиката и свързващите вещества);

Огнеупори: (лекции, ОКС: магистър, Специалност: Стъкло, керамика и свързващи

вещества);

Декорация на керамични изделия: (лекции, ОКС: магистър, Специалност: Стъкло,

керамика и свързващи вещества);

Модифициране на свойствата на неорганични стъкла и сткълокерамики: (лабораторни

упражнения, ОКС: магистър, Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

Специални керамични материали: (лекции, ОКС: магистър, Специалност: Силикатни

материали);

Област на научни интереси: стъкла, керамики, композити, оползотворяване на

вторични продукти, природни суровини за силикатната промишленост

 

Публикации и цитати:

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603201079

 

https://scholar.google.com/citations?user=TPyhD6cAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

тел. (+359 2) 81-63-370

e-mail: djam@uctm.edu

проф. д-р инж. Нина Пенкова

 

Преподавателска дейност:

Топлотехника (лекции и лабораторни упражнения на български и английски език),

ОКС: Бакалавър и Магистър, общоинженерна дисциплина за специалности в

Професионални направления 5.10 Химични технологии, 5.13 Общо инженерство и 5.11

Биотехнологии

Възобновяеми източници на енергия (лекции и лабораторни упражнения),

специалност Инженерна екология и опазване на околната среда, ОКС Бакалавър

Оборудване в силикатните технологии, Топлинни процеси и агрегати в

силикатните технологии (лекции и лабораторни упражнения), Проект по

топлинни агрегати в силикатната промишленост, Проект по инвестиционно

проектиране в силикатните технологии, ОКС Бакалавър, специалност: Технология

на стъклото, керамиката и свързващите вещества

Топлинни агрегати за производство на силикатни материали (лекции и лабораторни

упражнения), Проектиране на топлинни агрегати за производство на силикатни

материали, Проектиране на предприятия в силикатната промишленост, ОКС

Бакалавър, Специалност: Инженерни материали и материалознание, модул Силикатни

материали

Моделиране и компютърно симулиране на технологични процеси, Въведение в

компютърната симулация на процеси, Моделиране и компютърно симулиране на

технологични процеси, Инвестиционно проектиране в индустрията, Енергийна

ефективност на процеси и продукти за възобновяеми енергийни източници

(лекции и лабораторни упражнения), ОКС Магистър

Техническа термодинамика, Ресурсна, енергийна и екологична ефективност на

индустриалните технологии, Проектиране на системи за възобновяема енергия,

хибридна специалност Зелени технологии в ХТМУ и Бургаски университет „Проф.

Асен Златаров“, ОКС Бакалавър

Енергийна и екологична ефективност на системи за възобновяема енергия,

Моделиране и компютърно симулиране на процеси в системи за възобновяема

енергия (лекции и упражнения), хибридна специалност Технологии за оползотворяване

на възобновяема енергия в ХТМУ и ТУ-София, ОКС Магистър

Енергийна и екологична ефективност на системи за възобновяема енергия, (лекции

и упражнения), хибридна специалност Иновативни технологии за възобновяема

енергия в ХТМУ и Югозападен университет "Неофит Рилски", ОКС Магистър

 

Област на научни интереси: термодинамика, топло- и масопренасяне, механика на

флуидите, математично моделиране и компютърно симулиране на мултифизични

процеси, индустриални енергопреобразуващи агрегати и системи, енергийна, ресурсна

и екологична ефективност на промишлени системи, енергийна ефективност на сгради,

системи за оползотворяване на възобновяема енергия.

 

Публикации и цитати:

https://scholar.google.com/citations?user=Iu5nRz4AAAAJ&hl=en

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55760330300

 

Монография: http://www.acadpubl.eu/ap/sites/default/files/books/NinaPenkova.pdf

тел. (+359 2) 81-63-379

e-mail: nina@uctm.edu, nina_ir@mail.bg

доц. д-р инж. Ирена Михайлова

тел. (+359 2) 81-63-377

e-mail: irena@uctm.edu

Преподавателска дейност:

Кристалография (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър, Специалности:

Инженерни материали и материалознание, Биоматериали за приложение в

медицината);

Минералогия и кристалография (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалности: Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества, Чиста

енергия и устойчиво развитие, Неорганични и електрохимични технологии и защита от

корозия);

Оптична микроскопия (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества);

Светлинна микроскопия (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Инженерни материали и материалознание – Силикатни материали);

Екологична геология: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалности: всички);

Минералогия: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност:

Металургия на цветните и благородните метали, Металургия на черните метали,

Металолеене);

Кристалохимия на силикатите (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

Кристалохимия (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност:

Силикатни материали);

Неорганични биоматериали: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалности: Стъкло, керамика и свързващи вещества, Силикатни материали).

Област на научни интереси: фазово-структурно охарактеризиране на неорганични

материали – стъкла, керамики, свързващи вещества и др., биоматериали за костна

регенерация, оползотворяване на промишлени отпадъци.

Публикации и цитати:

https://scholar.google.bg/citations?user=aq2M3dAAAAAJ&hl=en

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34868353700

 

https://www.researchgate.net/profile/Irena-Michailova/achievement/62946f1ae7577963b65a06d

тел. (+359 2) 81-63-377

e-mail: irena@uctm.edu

доц. д-р инж. Анна Станева

 

e-mail: ani_sta@uctm.edu

Преподавателска дейност:

1. „Основи на науката за наноматериалите“ - образователна степен магистър,

специалност „Нанотехнологии и наноматериали“ – от 2012 г.

2. „Физикохимия на клъстерните съединения“ - образователна степен магистър,

специалност „Нанотехнологии и наноматериали“ - от 2012 г.

3. „Структура, свойства и приложение на графен“ - образователна степен магистър,

специалност „Нанотехнологии и наноматериали“ – от 2015 г.

4. Наноматериали в медицината - образователна степен магистър, специалност

Нанотехнологии и наноматериали“ - от 2012 г.

5. „Методи за получаване на наночастици и наностуктурирани материали“ -

образователна степен магистър, специалност „Нанотехнологии и наноматериали“ – от

2017 г.

6. „Наноструктурирани материали“ – изборна дисциплина, образователна степен

магистър, специалност „Силикатни материали“ от 2013 г.

7. „Нови стъкловидни и стъклокристални материали“ - образователна степен магистър,

специалност „Силикатни материали“ от 2013 г.

8. „Фазови равновесия в силикатни системи“ - образователна степен бакалавър,

специалност „Материалознание“ – IV курс – от 2016 г.

9. „Твърдофазни реакции“ - образователна степен бакалавър, специалност „Инженерни

материали и материалознание“ – IV курс - от 2010 г.

10. „Физикохимия на силикатите“ - образователна степен бакалавър, специалност

„Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества“ – IV курс от 2014 г

11. „Високотемпературни свръхпроводими керамични материали“ – Магистри

Силикатни материали – изборна дисциплина

 

Област на научни интереси: наноматериали, графенови структури, графенови

композити, нанокомпозити, редуциран графенов оксид, свръхпроводими керамични

материали, сребърни и златни наночастици, ZnO – наночастици, силиконови

композити и др.

 

Публикации и цитати:

 

https://scholar.google.bg/citations?hl=en&user=xI5tLi0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602870283

тел. (+359 2) 81-63-373

тел: 0895939900

доц. д-р инж. Георги Чернев

 

Преподавателска дейност:

Технология на свързващите вещества (лекции и лабораторни упражнения, ОКС:

бакалавър, Специалност: Технология на стъклото, керамиката и свързващите

вещества);

Техническа петрография вещества (лекции и лабораторни упражнения, ОКС:

бакалавър, Специалност: Технология на стъклото, керамиката и свързващите

вещества);

Нискотемпературни методи за синтез вещества (лекции и лабораторни упражнения,

ОКС: бакалавър, Специалност: Силикатни материали);

Химия на цимента и бетона: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалност: Стъкло, керамика и свързващи вещества);

 

Област на научни интереси: свързващи вещества; добавки за бетони; сухи строителни

смеси; биоматериали; хибридни материали; наноматериали.

 

Публикации и цитати:

https://scholar.google.bg/citations?user=OO9m0EcAAAAJ&hl=en

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15060027600

тел. (+359 2) 81-63-375

e-mail: g.chernev@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Калин Крумов

 

Преподавателска дейност:

Топлотехника (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър)

Топлинни процеси и оборудване в силикатните технологии (лекции и лабораторни

упражнения, ОКС: бакалавър)

Топлинни процеси и агрегати в силикатната промишленост (лекции и лабораторни

упражнения, ОКС: магистър)

Топлинни процеси, агрегати и оборудване за синтез на силикатни материали (лекции и

лабораторни упражнения, ОКС: магистър)

Основи на технологиите в слънчевата енергетика (на английски език) (лекции и

лабораторни упражнения, ОКС: магистър)

Въведение в компютърната симулация на процеси (лекции и лабораторни упражнения,

ОКС: магистър)

Моделиране и компютърно симулиране на топлинни процеси (лабораторни

упражнения, ОКС: бакалавър)

Компютърна симулация на хидродинамични процеси (лабораторни упражнения, ОКС:

бакалавър)

Моделиране и компютърно симулиране на технологични процеси в силикатната

промишленост (лабораторни упражнения, ОКС: магистър)

 

Област на научни интереси: промишлена топлотехника, математично моделиране и

компютърни симулации на процеси, възобновяеми енергийни източници

 

Публикации и цитати:

https://scholar.google.bg/citations?user=xzvsXTUAAAAJ&hl=en

тел. (+359 2) 81-63-379

e-mail: kkrumov@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Жанна Матеева

 

Преподавателска дейност:

Въведение в специалността (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества);

Силикатни материали (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър,

Специалност: Инженерни материали и материалознание);

Нови стъкловидни и стъклокристални материали: (лекции и лабораторни упражнения,

ОКС: магистър, Специалност: Силикатни материали);

Нанокомпозити (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност:

Нанотехнологии и наноматериали);

Зелена химия: (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност:

всички);

 

Област на научни интереси: материалознание; наноматериали; нанокомпозити;

керамика; свърхпроводници; графен; стъклокристални материали.

 

Публикации и цитати:

https://scholar.google.bg/citations?user=jrQOpucAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55838707200

тел. (+359 2) 81-63-267

e-mail: bkrr@uctm.edu

гл. ас. д-р инж. Тина Р. Ташева

 

Преподавателска дейност:

Материалознание (лекции, ОКС: бакалавър, Специалност: Инженерни материали и

материалознание);

Структурен анализ (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър, Специалност:

Инженерни материали и материалознание);

Инструментален анализ на суровини и изделия в силикатното производство (лекции и

лабораторни упражнения, ОКС: бакалавър, Специалност: Технология на стъклото,

керамиката и свързващите вещества);

Спектроскопия на труднотопими неметални материали: (лекции и лабораторни

упражнения, ОКС: магистър, Специалност: Силикатни материали);

Нелинейни оптични материали (лекции и лабораторни упражнения, ОКС: магистър,

Специалност: Силикатни материали);

Охарактеризиране и свойства на наноматериали и наноструктури: (лекции и

лабораторни упражнения, ОКС: магистър, Специалност: Нанотехнологии и

наноматериали);

Наноматериали за оптиката и електрониката: (лекции и лабораторни упражнения,

ОКС: магистър, Специалност: Нанотехнологии и наноматериали);

 

Област на научни интереси: електронна поляризуемост, оптическа основност,

структура и свойства ма нетрадиционни оксидни стъкла; нелинейни оптични

материали.

 

Публикации и цитати:

https://scholar.google.com/citations?user=ufCOdf0AAAAJ&hl=en

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56736865700

 

https://orcid.org/0000-0001-6498-2662

 

тел. (+359 2) 81-63-369

e-mail: tina.tasheva@uctm.edu