Лаборатории

Submitted by stanislav on Sun, 03/08/2015 - 20:34

В лабораториите на Катедра Технология на силикатите се провеждат практически занятия по фундаменталните дисциплини изучавани в ХТМУ и специализиращите курсове по съответните специалности. Лабораториите са оборудвани, както за провеждане на научно-изследователска работа, така и за извършване на експериментални измервания и тестове.

  • Лаборатория  “Физикохимия на силикатите и наноматериали”

  • Лаборатория  “Технология на стъклото и стъкловидните материали“

  • Лаборатория  “Свързващи материали и композити”

  • Лаборатория  “Технология на керамичните изделия и материали”

  • Лаборатория  “Структурен анализ“

  • Лаборатория  “Минерология и кристалография”

  • Лаборатория  “Възобновяеми енергийни източници”

  • Лаборатория  “Топлотехника”

Катедрата има необходимия научен потенциал за синтез на широка гама от стъкловидни, керамични, свързващи и композитни класически и нови авангардни материали, както чрез традиционни методи на синтез, така и чрез прилагане на нови оригинални методи. Налице са възможности за физико-химично охарактеризиране на материалите, кристало-химични и структурни изследвания и моделиране, прогнозиране на свойствата, R&D на възобновяеми енергийни източници и т. н.