Дейности

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 00:02

Дейностите по програма ЕРАЗЪМ се осъществяват на база одобрени проекти, с централизирано (директно от ЕК) финансиране или децентрализирано (от общ национален бюджет) финансиране. Тези дейности са както следва:

 Двустранен Еразъм договор за мобилност (формуляр) за  академична мобилност

Институционалният контракт се изготвя и подписва въз основа на проект, включващ двустранните ЕРАЗЪМ  споразумения  на ХТМУ с други европейски университети и организации, притежаващи харта  ЕРАЗЪМ.

В момента списъкът на ЕРАЗЪМ партньорите на ХТМУ включва университети от 17 държави.

Институционалният контракт финансира следните видове мобилности:

Мобилност на студенти с цел обучение

Студентската мобилност с цел обучение предоставя възможност на българските студенти да се обучават от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година в европейска висша образователна институция - партньор на българския университет, в който се обучава студентът..

Студентски практики (стажове)

Българските студенти имат възможност посредством програма Еразъм да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация - партньор на изпращащия български университет, в който се обучава студентът. Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година. Повече информация и документи.

Мобилност на преподаватели с цел преподаване

Мобилността на преподавателите и поканения персонал от предприятия с цел преподаване дава шанс на българските преподаватели и експерти да реализират хорариум от минимум 5 преподавателски часа в европейски университети - Еразъм партньори на ХТМУ.

Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

Дейността мобилност на преподавателския и непреподавателския състав на висшите образователни институции с цел обучение цели повишаване на квалификацията в съответната професионална област, чрез участие в курсове, семинари, конференции.

&  Многостранни проекти

Тези проекти имат за цел да подкрепят сътрудничеството както между отделните университети, така и между университетите и други организации, имащи отношение към висшето образование. Това сътрудничество може да бъде диференцирано по следните приоритети:

-   Сътрудничество между университети и предприятия;

-   Социални измерения на висшето образование;

- Стратегии за мобилност и премахване на бариерите за мобилност във висшето образование;

-   Подкрепа за модернизирането на висшето образование;

-   Насърчаване на постиженията и иновациите във висшето образование.

&  Академични мрежи

ЕРАЗЪМ академичните мрежи имат за цел да стимулират европейското сътрудничество и иновациите в специфични дисциплини. Те трябва да допринасят за подобряване качеството на преподаване, както и да дефинират и развиват европейските измерения в дадена академична област, чрез иновации и обмен на методологии и добри практики.

Повече информация може да бъде намерена

През последните 5 години ХТМУ има участия в следните академични мрежи:

EUROBIOTECH  http://www.eurobiotechproject.net/home.htm

ESTIA Net         http://www.estiatn.net/years2-3/index.php

ESTIA Earth      http://www.estiatn.net/estia-earth/index.php

ECTN 4             http://ectn-assoc.cpe.fr/network/ectn4.htm

EC2E2N            http://ectn-assoc.cpe.fr/network/ec2e2n/

&  Съпътстващи мерки

Еразъм съпътстващите мерки са насочени към оказване подкрепа на дейности, които макар и да не включени в основните дейности по ЕРАЗЪМ програмата, могат определено да допринесат за постигането на целите на програмата