Преподавателска мобилност

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 00:43

По „Еразъм+“ се подпомага временното преподаване във висши учебни заведения в чужбина.

Преподавателската мобилност е период на академична ангажираност на преподаватели от един университет в партньорски университет на чуждестранна образователна система.

Преподавателите, участващи в мобилност реализират определен брой преподавателски часове по съответни области на знание, договорени предварително между двата партньорски университета.

Право на участие имат всички преподаватели без оглед на тяхната длъжност и тяхното научно звание.

Индивидуалните грантове по преподавателска мобилност Еразъм са седмични. Те се отпускат от изпращащата институция само за допустимия по програма Еразъм период на преподаване в институцията партньор, който е:

Периодът на преподаване в друга страна по програмата трябва да бъде минимум 2 дни, това не включва времето за пътуване, със задължително условие да бъдат изнесени минимум 8 учебни часа. 

Ако обменът се извършва между страна по програмата и страна партньор периодът на преподаване трябва да бъде минимум 5 дни

Реалният размер на грантовете се определя от изпращащата институция, въз основа на отпуснатото финансиране и при спазване на правилата на програмата Еразъм, определени от Европейската комисия.

Всеки преподавател има право на участие в преподавателска мобилност по програмата само веднъж в рамките на една академична година.

  • Европейска здравна карта. Медицинска застраховка. ХТМУ и приемащата институция не поемат отговорност за инциденти, болести, наранявания и други рискове, свързани с участника или неговото имущество през периода на мобилността. Задължение на участника е да направи всички необходими застраховки и осигуровки и да притежава европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), медицинска застраховка тип "Медицински разходи в чужбина" и други застраховки по препоръка на приемащата страна.
  • За допълнителна информация : Национална здравноосигурителна каса

 

 

Налични са два типа преподавателски мобилности: