Мобилност на преподавателския и непреподавателския състав с цел обучение

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 10:09

Дейността мобилност на преподавателския и непреподавателския състав на висшите образователни институции с цел обучение цели повишаване на квалификацията в съответната професионална област, чрез участие в курсове, семинари, конференции. 

Еразмус мобилностите за преподаване се основават на сключени двустранни споразумения  и получени покани от университети - партньори по програмата, като селекцията се утвърждава от съответните ръководител катедра или център.

Когато броят на кандидатите е по-голям от броя на наличните грантове, ръководителят на катедрата назначава комисия за класиране на кандидатите по критериите: степен на езикова подготовка и брой реализирани Еразъм мобилности до момента.

* * * * *

Staff  Mobility Agreement - Training 

Със споразумението за мобилност се определя програмата за обучение. То се одобрява от служителя, от изпращащата и от приемащата институция/организация. В споразумението се определят елементите на периода на обучение в чужбина и се подчертава взаимната отговорност на изпращащата институция / организация и на приемащата институция/организация за качеството на мобилността.

Grant Agreement Staff  - Общи условия 

Grant Agreement Staff - Training  (попълват се два екземпляра)

Certificate of Attendance

Декларация

Финансов отчет

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДТАВЯ БАНКОВ ДОКУМЕНТ ЗА ВАЛУТНА СМЕТКА

* * * * *

Резултати от селекцията:

  • Селекция на преподаватели и неакадемичен състав за програма Еразъм  за предходната академична година
  • Селекция на преподаватели и неакадемичен състав за програма Еразъм  за текущата академична година

 

Подробна информация за процедурите, касаещи пристигащи преподаватели и неакадемичен състав на мобилност с цел обучение в ХТМУ -  тук.