Образователна мобилност студенти/докторанти

Submitted by stanislav on Sun, 03/29/2015 - 00:40

Образователна мобилност се нарича период на обучение/стаж, реализиран от студент/докторант  на един университет в университет на чуждестранна система за висше образование.

Минималният срок за реализация на мобилност с цел обучение е 3 месеца, за мобилност с цел стаж е 2 месеца с обща продължителност 12 месеца в рамките на една образователно-квакификационна степен.  

Прилага се правилото на Европейската комисия, че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен

Пример: Студент в ОКС Бакалавър, който е участвал в мобилност с цел обучение с продъжителност 6 месеца, може да кандидатства за мобилност с цел практика за не повече от 6 месеца.

Студентът/докторантът,  който кандидатства и е одобрен за Еразъм мобилност получава финансова подкрепа, която покрива основно всички финансови потребности за престоя на студента/докторанта.  Индивидуалните грантове са месечни и се отпускат за реално осъществен период на обучение/стаж. 

Образователната мобилност по програма Еразъм се организира от институциите за висше образование по селекционни правила, установени от висшето училище и при условия, които са в съответствие с общоевропейските правила за осъществяване на Еразъм мобилност. Образователната мобилност изисква наличието на предварително сключени двустранни споразумения за обмен на студенти/докторанти  между изпращащите български висши училища и европейски приемащи университети по съответни области на знание.  В тези двустранни споразумения са фиксирани брой на студентите/докторанти,  степен на обучение и месеците, през които те ще се обучават в университета-партньор или съответния български университет. Списък на университетите, с които Химикотехнологичен и металургичен университет е сключил договори за Еразъм мобилност е публикуван в раздела "Еразъм партньори".

Необходимо условие за участие в образователната мобилност

 • Двустранен договор между ХТМУ и университетите в ЕС
 • Мобилност за обучение - минимален срок 3 месеца
 • Мобилност за провеждане на стаж - минимален срок 2 месеца
 • Общата продължителност за двете мобилности е 12 месеца,  поотделно за всяка образователна степен
 • Ставка за финансова подкрепа - различна в зависимост от стандарта на страната домакин (450 - 500 евро за обучение и 650 - 700 евро за практика)

Предварителна подготовка за мобилност

 • Покана от приемащата институция (университет)
 • Доклад от ръководител катедра за командироване
 • Заповед за командировка
 • Комплект документи за заминаване (в зависимост от вида мобилност)
 • On-line езиков тест (лиценз от доц. Д. Пешев)
 • Банков документ за валутна сметка
 • Европейска здравна карта. Медицинска застраховка. ХТМУ и приемащата институция не поемат отговорност за инциденти, болести, наранявания и други рискове, свързани с участника или неговото имущество през периода на мобилността. Задължение на участника е да направи всички необходими застраховки и осигуровки и да притежава европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), медицинска застраховка тип "Медицински разходи в чужбина" и други застраховки по препоръка на приемащата страна.
 • За допълнителна информация : Национална здравноосигурителна каса

 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАМИНАВАНЕ НА СТУДЕНТИ/ДОКТОРАНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТЧЕТ

 • Електронен онлайн отчет (най-късно до 7 дни след края на периода на мобилността)
 • Сертификат за проведено обучение
 • Подписани и подпечатани Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Тraineeship
 • Бордова карта/автобусен билет

​Ако студентът/докторантът пътува с кола, трябва да изисква от КПП на входния/изходния граничен пункт печати на задграничния паспорт и/или касов бон за зареждане на гориво на влизане/излизане в държавата, в която се осъществява мобилността.

Информация за Еразъм+ - Ръководство по програмата

Често задавани въпроси относно студентската мобилност