Default Image

 Извършвани дейности 

СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАМАР: 

Като част от Централната Лабопатория за Научни Изследвания (ЦНИЛ - ХТМУ - София), Лаборатория ЛАМАР е специализирана в провеждането на различни видове анализи, включващи определяне на повърхностни свойства  и поведение, като хидрофобност, цветови характеристики  и устойчивост в корлозионна среда. Последната характеристика може да се определи чрез различни електрохимични аналитични методи, като са възможни измервания както на бариерната способност на различни покрития, чрез еднократни сравнителни измервания, така и на устойчивостта на покритията при дългосрочен престой в моделна корозионна среда.

По-подробна информация може да бъде намерена при описанието на наличното оборудване, катко и в началото на настоящия сайт.

   

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАМАР: 

Основните направления на научно-изследователските дейности на Лаборатория ЛАМАР са свързани с разработването на надеждни корозионно-защитни покрития за конструктивни материали и по-специално авиационни сплави, както и керамични материали за  алтернативнти енергийни източници, а също и за сензорни елементи за наблюдение на околната среда. Тези приоритетни области са наложени от актуалните тенденции в световната научна и индустриална общности.

Именно, тъй като ефективното и екологосъобразно индустриално производство на авангардни материали е основната задача, обединяваща научно-изследователската, инженерно-техническата общности с представители на индустриалния сектор, целта на Лабораторията е именно разработването на алтернативни, надеждни и ефективни методи и последващата им оптимизация за разработването на индустриални продукти с подобрени качества.

В този аспект, основният приоритет е оптимизацията на процесите, съставляващи промишленото производство, чрез (i) литературен анализ на актуалното състояние на изследователските дейности, свързани с разработването на нови материали, (ii) тяхното охарактеризиране, чрез системен анализ на характеристиките им и (iii) активно търсене на подходи за оптимизация на тяхното производство, чрез различни методи на синтез и оптимизация на съответните режими на производство.

Всички тези дейности се съобразяват именно с актуалните тенденции, свързани с устойчивото развитие на общество, основано на така наречената ¨кръгова икономика¨, основана на промишленост, свързана с безотпадни технологии, рециклиране на материали и намаляване на замърсяващите емисии, съпроводени с производствените процеси и използването на енергиини източници за тяхната реализация.  

 

 

  Организацията на научно-изследователските дейности, свързани с реализацията на основната мисия на Лабораторията се основава проследяването на взаимовръзките между методите и режимите на синтез и обработка на съответните продукти, техните състав, структура форма и свойства, които предопределят поведението им в реални експлоатационни условия.  

В областта на корозионната защита, Лабораторията е взела участие в успешното разработване на многослойни защитни покривни системи, способни като на пасивна (образувайки плътни слоеве с добра адхезия към защитавания метал), така и активна (защитавайки метала, даже след нарушаване на тяхната цялост) корозионна защита.

В резултат на проведените съвместни дейсности са разработени успешно хибридни, нано-композитни покрития, запълнени с цериеви корозеионни инхибитори, съвместно с екип от Института по Нови Материали-Лайбниц (Германия), цериеви конверсионни покрития и анодни оскдидни слоеве за защита на АА2024 авиационна сплав и нисколегиран алуминий.   

Друго, основно направление на лабораторията е разработването на функционални слоеве за сензорни елементи чрез използването на зол-гелната технология. С оглед на спецификатна на използване на тези елементи, те бяха оценявани по характеристиките на електрическия отговор на получените образци в сътрудничество с Технически Университет – Габрово.

В резултат бяха разработени и изпитани различни силикатни, титанатни и цирконатни състави, модифицирани с церий и бисмут, които повишиха чувствителността на получените сензорни елементи.   

Специално внимание е посветено и на разработването на материали за твърдооксидни клетки, в сътрудничество с ЕCN - Холандия и опредселяветно на тяхната дълготрайност при реални експлоатационни условия, до 3000 часа в температурен режим между 700 и 900 °С, и захранване с водород с определено влагосъдържание.

Като основен резултат, бяха предложени и разработени керамични катодни материали на основата на La2–xSrxCuO4–δ и Nd2–xSrxNiO4–δ, както и анодни материали на базата на La1− xSrxTiO3.

Лабораторията има опит при оптимизацията на производството в керамичните технологии, включително разработване на керамични материали, нна базата на рециклиране и разработване на соларни облицовъчни материали за външна облицовка, способна на генерация на електричество, за сметка на слънчевата светлина. Публикувани са свместни работи с екипи от Университет Хайме Първи Кастельон – Испания.