Default Image

 Мисия 

Мисията на ЛАМАР е да разработва, анализира и изследва авнгардни материали и технологии, включително нано- и микро-технологии, в стратегическите области на ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА  и ПРИЛОЖЕНИЕ. Основната цел и обхвата е да се посрещнат нуждите на бъдещото българско общество, наука и индустрия, чрез следните основни дейности :

 1. - иновативно образование на предни научни позиции
 2. - международно и интердисциплинарно коопериране
 3. - партньорство за съвместен прогрес
 4. - провеждане на изследвания с високо ниво на експертна компетентност
 5. - дейности, подпомагащи индустрията и бизнеса

т.е. цели фокусирани върху МАТЕРИАЛИ с нови ефекти и експлоатационни характеристики, за бъдещи предимно иновативни компоненти, прибори и системи.

Ползи от създаване и развитие на Научните Изследвания

Участието на ЛАМАР като изпълнител в проект INFRAMAT безспорно ще доведе модернизиране на научните изследвания на едно Европейско и световно ниво. Ще се създаде стимул за провеждането на ефективни национални и международни дейности, като обучение, участие в национални конференции с международно участие, международни конференции и изработка на научно- изследователски проекти за активно участие по програмата ХОРИЗОНТ 2020. По същество, проектът ще стимулира участието на колектива на едно Европейско ниво на интегриране чрез развитие на сътрудничества, покана на чуждестранни учени от водещи изследователски центрове и включването ни в Средно-Европейската Инициатива (CEI) относно “Различни инструменти за подкрепа на научните изследвания в развиващите се страни “ 2015 и CEI-PRAISE в тясно сътрудничество с JRC Европейски центрове. В тази връзка като положителен резултат се очаква включването на ХТМУ- ЛАМАР като един потенциален партньор в СЕI-PRAISE рамковата програма. Това  ще бъде едно от 17 - Български заявители за включване в СЕI-PRAISE РП за „Изследователски методи, трансфер и иновации“; достъп чрез http://www.cei.int/sites/default/files/attachments/docs/Research%20and%20 Innovation/2_cei-praise_preliminary_draft_document_25_nov.pdf

Стратегически цели

Стратегическите цели на ЛАМАР са в пълен синхрон със стратегическите цели на ХТМУ и биха могли да се резюмират, че имат за основна цел разширяване на научния и експериментално- квалификационния потенциал  на преподаватели и учени. Налице е и важен синергичен ефект, относно  повишаване на нивото на преподаване и обучение на млади кадри (на ниво бакалавър, магистър и докторанти), инженерингово обучение за следдипломна квалификация и учени с цел посрещане предизвикателствата на бъдещите нови технологии и индустриални производства.  Стратегическа цел е и изграждането на нови научни съоръжения за синтез и научни изследвания, което е безспорен социален принос към бъдещите поколения за прогрес на  национално, регионално и Европейско ниво.   ЛАМАР стратегическите цели са в синхрон и изцяло се вписват в Националните и Европейските приоритети за наука и модернизиране на изследователската инфраструктура.

Специфични цели

Специфичните цели на ЛАМАР са синтез, структурен анализ, изследване на физикохимични свойства и разработката на авангардни материали с подобрени експлоатационни характеристики за нуждите на ключови сектори, области и специфични  пазарни ниши. Целта е повишаване на изследователския интерес и преподавателския потенциал за посрещане на новите възможности в науката и технологията, предимно в областта на материалознанието, химията, физико-химията, енергетиката, електрониката, като например:

 1. Авангардни материали за нуждите на енергетиката
 2. Авангардни керамични, стъкловидни и хибридни материали с нови свойства
 3. Компоненти за високотемпературни горивни клетки и еко- системи
 4. Колоидални и зол- гелни (софт- и интелигентни) технологии
 5. Мембрани и ефективна мултифункционална защита
 6. Химия на повърхността и методи за повърхностна модификация
 7. Нано-структурирани материали и нанокомпозити
 8. Нанотехнологии: синтез, ултра-прецизни повърхности и мултифункционални ефекти.

Изследователски дейнсоти

Изследователските дейности на Лаборатория ЛАМАР са свързани основно с активното участие в национални и международни изследователски проекти, свързани с разработването на съвременни материали, способни да притежават специфични комбинации от свойства. Основните области на изследователската дейност са свързани с: (i)- надеждни антикорозионни покрития за конструктивни материали и по-специално авиационни сплави, (ii)- сензори за мониторинг на околната среда, както и (iii)- керамични материали за алтернативни енергийни източници. Тези приоритетни области са наложени от настоящите тенденции в световните научни и индустриални общности.