Default Image

 ЛАМАР 

Лаборатория за Изследване на Авангардни Материали при Химикотехнологичен и Металургичен Университет - София

Във връзка с иниациативата на Министирството на Образованието и Науката на Република България за създаване и утвърждаване на Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура (ИНФРАМАТ), беше създаден консорциум от водещи научно изследователски звена. Създаването на Консорциума има за основна цел да се установят стабилни взаимовръзки между национално значими научно-изследователски звена,  с оглед развитието на възможностите за разработване на конкурентни високотехнологични продукти и материали със специално предназначение. Основните две направления на планираните дейности по ИНФРАМАТ са свързани с инженерно-техническите и природните науки от една страна и археологическите, от друга. Така, втората основна цел на Проекта е да се използват постиженията на съвременните технологии за реставрация и консервация на артефакти с висока археологичeска стойност.   

Поради този факт, участниците в Консорциума са разделени в два модула. В първия модул участват шест института и една лаборатория от страна на БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), Химико-Технологичният и Металургичен Университет (ХТМУ – София), представляван от Лаборатория ЛАМАР и Софийски Университет "св. Климент Охридски", представляван от два факултета. Вторият модул е представляван от три института на БАН и един факултет от Софийския Университет, като участват и Националният Исторически Музей, Националната Художествена Академия и Нов Български Университет .  

Лаборатория ЛАМАР е част от консорциума, създаден за установяване на тесни и стабилни контакти между различни научно-изследователски звена от национално значение за България. Като представител на консорциума, лабораторията е ангажирана да провежда системни анализи и охарактеризирания на свойствата повърхностното поведение на различни авангардни материали. В допълнение, сътрудниците в Лабораторията са ангажирани с активното търсене на нови направления в материалознанието и технологията на материалите, както и осъществяване на делови контакти със специалисти в различни инженерно-технически и научноизследователски направления в България, Европейския Съюз И Руската Федерация.

На основание взето решение на Ректорския съвет от 26. 11. 2018 г. и Заповед № Р-ФХ-02 от 09. 01. 2019 г. на Ректора на Химикотехнологичния и Металургичен Университет – София, Лаборатория ЛАМАР е обособена като самостоятелна единица  в състава на Централната Научно-изследователска Лаборатория - ЦНИЛ -ХТМУ - София. Дейността на лабораторията е регламентирана с Правилник за устройството и дейността на ЦНИЛ
Централната Научно-Изследователска Лаборатория към ХТМУ - София е специализирано звено за аналитични изпитвания и научни изследвания в областта на органичния и неорганичен анализ, използващо съвременни химични и инструментални методи. Разполага с лаборатории за: 

(i)- Атомна спектрометрия                                            (AAS, ICP-OES) 
(ii)- Молекулна спектрометрия                                 (UV-VIS, FTIR)
(iii)- Термохимия и топлофизични изпитания (TG, DTG, DTA, DSC)
(iv)- Хроматографски анализ                                     (GC, HPLC)
(v)- Елементен  анализ                                                   (ЕА)
(vi)- Силикатен анализ                                                   (СА)
(vii)- Изследване на повърхности. 

 

АКТУАЛЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ЦНИЛ - ХТМУ - София ЗА ВЪНШНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

АКТУАЛЕН ЦЕНОРАЗПИС НА ЦНИЛ - ХТМУ - София ЗА ВЪТРЕШНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 
Заявки за анализи в  ЦНИЛ към ХТМУ - София се подават чрез предварително попълнени формуляри, както следва:

(I) - Заявка за извършване на анализ за външни възложители (физически и юридически лица)       БЛАНКА
(II) - Заявка за демонстрационно упражнение/посещение                                                                                            БЛАНКА
(III)- Поръчка за вътрешни възложители                                                                                                                                   БЛАНКА


Заявките и пробите за анализ се представят на адрес: ХТМУ-София, ЦНИЛ, 1756 София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, сгр.  Б, ет. 3, стая 202 или се изпращат по електронна поща, на e-mail: cnil@uctm.edu 
Лице за контакти:  проф. др. инж. Данчо Даналев, Ръководител на ЦНИЛ, тел. 02 8163 170