ЦНЕО - Кратка история на университета

ЦНЕО

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ)

е уникално за България висше учебно заведение, в което се преподават специалности, нямащи аналог в други български университети. Като самостоятелна академична институция  университетът е създаден през 1943 година на  основава на факултета по „Химични технологии” към тогавашната Държавна политехника. С годините университетът се утвърди като най-авторитетната академична и научна структура в сферата на „Химичните и металургични технологии” не само в България, но и в целия Балкански регион. В ХТМУ са обучавани (и се обучават) студенти от цял свят, които и до днес са съхранили особено чувство на уважение, признателност и симпатия към България. Много от тях никога не са прекъсвали връзките си с университета и продължаватт добрите традиции на сътрудничество.

Както в миналото, така и  понастоящем академичната колегия на университета е съставена от учени и преподаватели с огромен международен авторитет в съответните научни области, като по-голямата част от тях са единствените специалисти в България не само в съответната академична, но и научна сфери. От това произтича огромната им значимост и отговорност за съхранение на научната и особено на академичната традиции, които в последните години се отстояват с цената на неимоверни лични усилия и настоятелност.

В ХТМУ се преподават основно три научни направления, които не могат да бъдат изучавани в никоя друга академична институция в България:
 • „Химични технологии”;

 • „Металургия и материалознание”;

 • „Химично и системно инженерство”.

Тези научни напратвления функционират в рамките на отделни факултетни структури, като първото от тях предлага подчертано профилирано технологично образование в областта на различните органични и неорганични химични и фармацевтични производства, докато другите две са интердисциплинарни и по-широко профилни и предлагат по-фундаментална подготовка в съответните научни сфери.

В рамките на „Химичното и ситемно инженерство” се развиват и модерните направления:
 • Биотехнологично инженерство” (Биотехнологии);
 • „Инженерна екология”;
 • „Информационни технологии”;
 • „Икономика и мениджмънт”
 • "Биомедицинско инженерство".

"Център за немскоезично обучение"  (ЦНЕО), заедно с преподавателите, с немските партньори и Деканата за чуждестранни студенти и чуждоезично обучение в лицето на Декана проф. д-р инж. Росица Бечева и инж. Станка Йоцова

 • организира учебния процес на студентите и преподавателите в България и Германия;
 • отговаря за изпълнението на международните договори и проекти от българска страна;
 • координира двустранните отношения с партниращите немски университети, с ДААД, Немското посолство, Гьоте институт София, с Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт при ТУ София, както и с другите немски и български академични и обществени институции.

ЦНЕО се представлява от:

 • Директора доц. д-р Ружа Харизанова (кат. "Физика"),
 • както и от почетните директори доц. д-р инж. Михай Христов (кат. "Физикохимия") и доц. д-р инж. Миряна Костова (кат. "Инженерна Химия").