Kатедра "Инженерна екология"

Submitted by ecology on Thu, 07/14/2022 - 23:45
Logo

В катедра „Инженерна екология” се осъществява редовно и задочно обучение в ОКС „бакалавър” по специалност "Инженерна екология и опазване на околната среда" и в ОКС „магистър” по "Екология и опазване на околната среда". 

Обучението в катедрата е съобразено с непрекъснато променящите се нормативни изисквания по отношение на компонентите на околната среда. Студентите изучават различни химични технологии, процеси и производства, като едновременно с това се обучават да предсказват, регистрират и управляват вредните въздействия върху околната среда и човека. Завършилите студенти придобиват компетенции в областта на екологията, инженерните и технологични решения за минимизиране на вредните въздействия върху околната среда и мениджмънта на околната среда в съответствие с регулаторните изисквания. В катедрата се осъществява и обучение на докторанти по научната специалност "Технологии и системи за опазване на околната среда". 

email: eco@uctm.edu