За нас

 

В катедра “Органична химия” се обучават студенти от почти всички специалности на ХТМУ-София по съвременни учебни програми за образователните степени бакалавър, магистър и доктор. В рамките на предвидения хорариум студентите се запознават с теоретичните основи на органичната химия, съвременните методи за синтез и анализ, както и с възможностите на хроматографските и спектралните методи.

 

Бакалавърските програми включват обучение по Органична химия на студенти от специалностите:

Биоматериали за приложения в медицината; Биомедицинско инженерство; Биотехнологии; Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки; Горива и биоенергийни технологии; Индустриална безопасност; Инженерна електрохимия и корозия; Инженерна екология и опазване на околната среда; Инженерни материали и материалознание; Неорганични и електрохимични технологии и защита от корозия; Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн; Парфюмерия и козметика; Полимерно инженерство; Технологичен дизайн на текстила и кожите; Технология на стъклото, керамиката и свързващите вещества; Фин органичен синтез; Химично инженерство; Химично инженерство (на немски език); Химично и биохимично инженерство (на френски език); Чиста енергия и устойчиво развитие и др.

За по-задълбочено изучаване на Органичната химия, студентите от ОКС „Бакалавър“ имат възможността да изберат една от следните дисциплини:

  • Химия на природните съединения;

  • Химия на елементорганичните съединения;

  • Спектрални методи в органичната химия

 

По настоящем в магистърските програми като изборни дисциплини са включени:

  • Газова и високоефективна течна хроматография – приложение за анализ на биологично активни съединения;

  • Синтез и структура на биологично активни пептиди;

  • Спектрален анализ на органични съединения;

  • Химия на хетероциклените съединения.