Учебна дейност

В катедра Органична химия се обучават студенти в степени: бакалавър, магистър и доктор.

 

Бакалавърски програми:

 • Редовни студенти

 • Органична химия I част (ОС, ПИ, ПК, ИБ, ГБ, БХ)

Хорариум: 45 часа лекции и 45 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия II част (ОС, ПИ, ПК, ИБ, ГБ, БХ)

Хорариум: 45 часа лекции и 45 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия I част (БТ, БМ, БД)

Хорариум: 45 часа лекции и 45 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия II част (БТ, БМ, БД)

Хорариум: 30 часа лекции и 30 часа упражнения и семинари

Кредити: 5

 

 • Органична химия (ДП, НК, ХИ, ЕК, СЛ, ЧЕ, МЗ)

Хорариум: 45 часа лекции и 45 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

Изборни дисциплини за ОКС „Бакалавър“:

Хорариум: 15 часа лекции и 30 часа упражнения и семинари

Кредити: 4

 • Химия на природните съединения;

 • Химия на елементорганичните съединения;

 • Спектрални методи в органичната химия

 

 

Органична химия на немски и френски език:

 • Органична химия I част (ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО с преподаване на френски език)

Хорариум: 35 часа лекции и 30 часа упражнения и 10 часа семинари

Кредити: 6

 

 • Органична химия II част (ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО с преподаване на френски език)

Хорариум: 45 часа лекции и 40 часа упражнения и 10 часа семинари

Кредити: 8

 

 • Органична химия на природните вещества (ХИМИЧНО И БИОХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО с преподаване на френски език)

Хорариум: 25 часа лекции и 15 часа упражнения и 10 часа семинари

Кредити: 4

 

 • Органична химия (Химия ІІІ за специалност Химично инженерство с преподаване на немски език)

Хорариум: 45 часа лекции; 45 часа упражнения и 15 часа семинари

Кредити: 8

 

 • Задочни студенти

 • Органична химия I част (ОС, ПИ, ПК, ИБ, ГБ, БХ)

Хорариум: 21 часа лекции и 24 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия II част (ОС, ПИ, ПК, ИБ, ГБ, БХ)

Хорариум: 21 часа лекции и 24 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия I част (БТ, БМ, БД)

Хорариум: 21 часа лекции и 24 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

 • Органична химия II част (БТ, БМ, БД)

Хорариум: 15 часа лекции и 15 часа упражнения и семинари

Кредити: 5

 

 • Органична химия (ДП, НК, ХИ, ЕК, СЛ, ЧЕ, МЗ)

Хорариум: 21 часа лекции и 24 часа упражнения и семинари

Кредити: 9

 

Магистърски програми:

 • Газова и високоефективна течна хроматография – приложение за анализ на биологично активни съединения

Хорариум: 15 часа лекции и 15 часа упражнения и семинари

Кредити: 2

 

 • Спектрален анализ на органични съединения

Хорариум: 15 часа лекции и 15 часа упражнения и семинари

Кредити: 2

 

 • Химия на хетероциклените съединения

Хорариум: 15 часа лекции и 15 часа упражнения и семинари

Кредити: 2

 

 • Синтез и структура на биологично активни пептиди

Хорариум: 15 часа лекции и 15 часа упражнения и семинари

Кредити: 2

 

Докторантски програми:

В катедрата се обучават докторанти които след успешно издържан входящ изпит по Органична химия се обучават по следните специализиращи дисциплини:

 • Газова и високоефективна течна хроматография – приложение за анализ на биологично активни съединения

Хорариум: 20 часа лекции и 10 часа упражнения и консултации

 

 • Синтез и структура на биологично активни пептиди

Хорариум: 20 часа лекции и 10 часа упражнения и консултации

 

 • Спектрален анализ на органични съединения

Хорариум: 20 часа лекции и 10 часа упражнения и консултации