Научна дейност

В катедра Органична химия се работи по-следните тематични и научни направления:

  1. Синтез, спектрално охарактеризиране и изследване на биологичните свойства на нови ендогенни пептиди; Синтез и охарактеризиране на нови хидантоинови производни; Синтез и охарактеризиране на нови аминофосфонови киселини; Твърдофазен пептиден синтез на фосфонопептиди и нови пептидомиметици и др.

Ръководител: проф. д-р инж. Петър Тодоров

 

  1. Синтез на пептидомиметици и пептиди. Самоорганизация на аминокиселинни производни до надмолекулни комплекси с нано- и микро размери. Повърхностна активност на аминокиселиннни производни. Гелове на базата на нисомолекулни органични съединения. Кристализация на белтъци.

Ръководител: доц. д-р Даниела Цекова

 

  1. Органични хромофори за фотониката – азо и азометинови багрила, скуаринови багрила и др. Органични слънчеви клетки (Organic solar cells), органични светоимитиращи диоди (Organic light emitting diodes), среди за оптичен запис (Optical storage information). Органични наноразмерни филми за HiTech. Спектрални методи за анализ на органични съединения. Кванотово-химични изчисления върху органчини хромофори във връзка с изучаването на тяхната електронна структура и фотохромно поведение.

Ръководител: доц. д-р инж. Антон Георгиев